3. korak obračuna plate

Pregled dokumenata 

Na ovom koraku možemo proveriti dokumenta, koja su nastala prilikom obračuna plate, ova dokumenta vidimo i pre zaključivanja obračuna.

Klikom na određeni naziv dokumenta na ekranu će se pojaviti ispis u PDF formatu.                                               Preko ikonice Štampača ili ikonice za preuzimanje dokumenta možemo svaki dokument pojedinačno odštampati ili sačuvati na računaru.ZAKLJUČIVANJE OBRAČUNA

Kada zaključimo obračun plate, na ovom poslednjem koraku vidimo:

  • Nalog za knjiženje: Nalog za knjiženje se napravi na osnovu podešavanja konta. Ako želimo da knjižimo po troškovnim mestima ili radnicima, to moramo označiti na svakom tom kontu posebni u Šifarnici > Kontni okvir.
  • Dokumenta: Obračunske liste se čuvaju zasebno po radnicima, u grupnom dokumentu pored obračunskih listova nalaze se i ostala dokumenta kao što su PPP PD obrazac za zaposlene u PDF formatu, PPP PD obrazac za radnike sa subvencijom u PDF formatu, OZ-10 obrazac, rekapitulacija itd...                                                           -Platna lista za radnika (Isplatni listić): Sadrži sve neophodne podatke o obračunu zarada. Da bi se na isplatnom listu ispisali podaci neophodno je da ih pravilno unesemo kod radnika. Tekući račun i naziv banke se ispisuje na isplatnom listiću na osnovu prve tri cifre tekućeg računa kod radnika.                                               -Sve platne liste: vidimo pregled svih platnih lista zaposlenik i na poslednjoj stranici imamo mesto za potpise -Obračun zarade i naknade zarade: Sadrži sve neophodne podatke u skladu sa Pravilnikom o sadržini obračuna zarada. Ukoliko želite možete radnicima dostavljati ovaj obrazac.
  • XML obrasci-PPP PD: Dobijemo formirane XML obrasce PPP PD za redovno zaposlene, PPP PD obrazac za radnike sa subvencijom i Zahtev za povraćaj sredstava za novozaposlene radnike...
  • Platni nalozi: Zaključivanjem obračuna pojaviće se dugme Napravi naloge za plaćanje, prilikom predaje obrasca na portalu e-porezi dobijamo BOP broj, taj broj kopiramo i kliknemo na dugme Napravi naloge za plaćanje, otvoriće nam se prozor za unos BOP-a, nakon toga kliknemo na dugme Sačuvaj i dobijamo popunjene Platne naloge.                                                                                                                                                     -Ukoliko imamo radnike koji imaju pravo na subvenciju poreza i doprinosa otvoriće nam se prozor sa dva polja za unos BOP broja (npr. za redovno zaposlene i za novozaposlene sa subvencijom).
    Potom klikom na dugme Platni nalozi dolazimo u modul Nalozi za plaćanje, gde su u tom momentu prikazani samo nalozi koje smo sada napravili. Naloge možemo pripremiti za predavanje u bankarski program ili ih štampati, a isto tako možemo plaćanje obaviti bilo kada kasnije u sklopu ostalih naloga za plaćanje

  • Na ovom koraku možemo poslati platne liste radnicima
  • Zadaci:  ako je u podešavanjima zadataka tako označeno.

     Izgled isplatnog listića/obračuna zarade


Napomena
izgled isplatnog listića i tekstove na njemu je moguće uređivati u Podešavanja organizacije > Podešavanje štampe > Plate - platna listaIzgled obrasca Obračun zarade i naknade zarade


NAPOMENA: Sadržinu ovog obrasca nije moguće menjati jer je on rađen isključivo po tačkama pravilnika o sadržini obračuna zarada.

Zaključene plate možemo otkazati klikom na dugme "Otkazivanje potvrđivanja"


 

Video uputstvo možete pogledati na sledećem LINK-u

U ovom tekstu