Sistemski šifarnik - api

Uputstvo se odnosi na prenos podataka sa sistemskih šifarnika preko API interfejsa: država, valuta, kurs, vrsta naloga, pošta, šifra namene, stopa PDV-a.

Country (Država)

Moguće je pretraživati po skraćenici zemlje, prikazati pojedinačne zapise kao i sve zapise.

Country

Podatak

Opis

Code

Skraćeni naziv države

Name

Naziv države

Currency

Valuta države

Currency (Valuta)

Moguće je pretraživati po skraćenici valute, prikazati pojedinačne zapise i sve zapise.

Currency

Podatak

Opis

Code

Oznaka valute 

Name

Naziv valute

ExchangeRate (Kurs)

Moguće je prikazati kurs pretragom po ID-u valute i pretraživanjem po oznaci valute za određeni datum.

ExchangeRate

Podatak

Opis

Date

Datum

Currency

Valuta

MidRate

Srednji kus NBS za valutu na željeni dan

JournalType (Vrsta naloga)

Možete pretraživati prema šifri vrste naloga u glavnu knjigu i ID-u vrste naloga glavnu knjigu.

JournalType

Podatak

Opis

Code

Šifra vrste naloga

DisplayCode

Šifra vrste naloga za prikaz 

PostalCode (Pošta)

Moguće je tražiti poštu po ID-u pošte i prikazati poštu za svaku zemlju.

PostalCode

Podatak

Opis

Code

Poštanski broj

City

Grad pošte

Country

Država pošte

PurposeCode (Šifra nemene)

Moguće je pretraživati po šifri namene, prikazati pojedinačne zapise i sve zapise.

PurposeCode

Podatak

Opis

Code

Šifra namene

Description

Naziv šifre namene

VatRate (Stope PDV-a)

Moguće je pretraživati po stopi PDV-a za određeni datum, pretraživati po ID-u stope PDV-a za određeni datum i prikazati sve stope PDV-a za određeni datum.

VatRate

Podatak

Opis

Code

Šifra stope PDV-a

Percent

Stopa PDV-a za određeni datum


U ovom tekstu