MP količinska - Inventar

Izaberemo vrstu prometa IN - Inventar

Sada odaberemo kakav inventar radimo:

 • Datum - predlaže se današnji datum, po potrebi možemo da ga promenimo.
 • Broj - ispisuje se redni broj te vrste prometa.
 • Neka se količine prenesu u stvarne količine: ako označimo ovo polje u rubriku Stvarne količine će se upisati količine artikala koje se nalaze u knjigovodstvenom stanju
 • Neka se prenesu samo artikli sa zalihama: ako označimo ovo polje preneće se samo artikli koje imamo na zalihama na uneti datum.

 

Kliknemo na dugme Nastavi 

 • RB - redni broj artikla na inventaru Minimax ređa
 • Artikal - možemo uneti dodatni artikal koji se ne nalazi na knjigovodstvenim zalihama
 • Knjižna količina - knjigovodstveno stanje na zalihama
 • Stvarna količina - upišemo nađene količine po popisu
 • JM - predlaže se jedinica mere iz šifarnika artikala
 • Razlika - izračunava se razlika između stvarne i knjižne količine
 • Maloprodajna cena - ispisuje se trenutno važeća MPC
 • Nabavna cena - ispisuje se nabavna cena tog artikla
 • Vrednost - jednaka je maloprodajna cena x količina
 • Vrednost razlike - jednaka je maloprodajna cena x razlika

 

Napomena: Ukoliko smo napravili inventar a nismo odmah potvrdili nego smo pravili neke ispravke u prijemima i prodajama do datuma inventara, OBAVEZNO kliknuti na dugme Osveži pre potvrđivanja inventara da bi program uskladio podatke prethodnog stanja u samom inventaru.

Sačuvaj - sačuvamo uneti inventar, bez knjiženja

Potvrdi - potvrđujemo i knjižimo uneti inventar

Briši invetnar - brišemo pokrenuti inventar

Osveži - ukoliko smo nakon pokretanja inventara evidentirali neke promete na datume pre datuma inventara, klikom na ovo dugme program će preračunati sve potrebne podatke.

Štampanje inventarnog dokumenta - omogućava štampanje inventarne liste 

 

Nakon potvrđivanja inventara možemo preko dugmeta Rezultat inventara da odštampamo dokument sa podacima o izvršenom inventaru

 

U ovom tekstu