Navigacija (kretanje) kroz Minimax

Minimax je internet aplikacija, zato je za razliku od običnih desktop aplikacija navigacija malo drugačija.

Minimax omogućava upravljanje kako sa mišem tako i sa tastarurom, što posebno savetujemo jer je rad sa tastaturom mnogo brži od rada sa mišem. 


U nastavku ćemo Vam da ti nekoliko saveta kako učinkovitije da koristite Minimax i stim da povećate produktivnost Vašeg rada.

 • korišćenje tastature: prilikom unosa podataka savetujemo Vam da se po poljima krećete koristeći taastaturu a ne miša. Za pomeranje napred na sledeće polje možete koristiti tipku Enter ili tipku Tab, pomeranje nazad na prethodno polje koristite kombinaciju topki Shift + Enter ili Shift + Tab.
 • korišćenje prečica za dugmad: da bi unos podataka uradili što brže, savetujemo Vam da se služite prečicama za dugmad. Na ovaj način ćete na jednostavan i lak način obavljati funkcije koje često koristite u radu na aplikaciji. Prečicu ima svako dugme koje ima u nazivu podvučeno prvo slovo, kao što su recimo Zatvori, Nov, Otkaži, Sačuvaj,... Prečicu za dugme izvodite kombinacijom tipki Alt + Podvučeno slovo.
 • korišćenje prečica na početnoj strani organizacije: na početnoj strani organizacije na donjem delu se nalaze prečice za brži pristu do unosa podataka. Klikom na prečicu otvoriće se prozor za unos izabranog modula, kao što je Izdat račun, Primljen račun, Unos nove stranke..


Primer: unos nove stranke pomoću prečica

 1. Iz navigacijskog menija mišem kliknite na Šifranti > Stranke. Otvoriće se pregled stranaka.
 2. Držite pritisnutu tipku ALT i zatim pritisnite tipku N - prečica za dugme Nov.
 3. Stranku pronađite u polju za pretragu iz javne baze, tako što ćete u polje upisati naziv stranke ili PIB. Kada se pojave rezultati pretrage, sa strelicom na dole na tastaturi, postavite na željenu stranku i pritisnite Enter.
 4. Stranku sačuvajte držeći protisnutu dipku ALT i zatim pritisnite tipku S - prečica za dugme Sačuvaj.

UPOZORENJE: Minimax je internet aplikacija, što znači da se koristi u jednom od podržanih internet pretraživača (npr. Internet Explorer). S obzirom da pretraživači takođe imaju neke prečice koje mogu prouzrokovati nepravilan rad aplikacije, savetujemo Vam da ne koristite te prečice pretraživača!

Dugmad na unosima

U nastavku su opisane funkcije standardnih dugmadi, koji se pojavljuju na preglednicama, unosnim ekranima i pregledima dokumenata.

Prikazivanje dugmadi zavisi od svakog modula i prava korisnika.

 

Dugmad na unosima

Funkcija

Zatvori trenutni prozor. Vraćamo se na prethodnu stranicu.

Otvori se prozor za unos novog dokumenta (npr. izdatog računa), obračuna ili zapisa u šifarnik.

Otvori se prozor za uređivanje podataka izabranog dokumenta, obračuna ili zapisa u šifarniku.

Potvrđivanje se:

 • naprave potrebni dokumenti, koji se čuvaju u dokumentacionom sistemu,
 • Izradi se automatski nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu,
 • naprave se zapisi u potrebne pomoćne evidencije
 • naprave se nalozi za plaćanje

Dugme je vidljivo samo u primeru, kad je dokument ili obrada prethodno potvrđena. Otkazivanje potvrde će izbrisati aktivnosti, koje je uzrokovalo potvrđivanje.

Sačuvaju se uneti podaci.

Čuvanje dokumenta ne napravi zapis u dvojno knjigovodstvo i namenjeno je privremenom čuvanju unetih podataka. Samo potvrđivanjem/izdavanjem je dovršen unos odkumenta.

Ima istu funkciju kao i privremeno čuvanje dokumenta, sa tom razlikom da se nakon klika na ovo dugme automatski otvori prozor za unos novog dokumenta, obračuna...

Dugme Briši briše prikazani dokument i sve prateće zapise u dvojnom knjigovodstvu, koji su nastali kao posledica prethodnog potvrđivanja dokumenta. Pre konačnog brisanja otvara se prozor s apitanjem da li zaista želimo da izbrišemo dokument.

Dugme Odustani prekine unos dokumenta ili uređivanje postojećeg.

Dugme Kopiraj napravi kopiju trenutno prikazanog dokumenta.

Dugme Odštampaj otvori oblikovan pregled dokumenta. Taj prikazani dokument možemo odštampati.

Omogućava jednostavnu pretragu u preglednicama. Pretraga se vrši po unapred definisanim kolonama a ne po kolonama celokupne preglednice.

Klikom na Naprednu pretragu iznad preglednice će se prikazati dodatna polja za pretragu. Prikazana polja zavise od preglednice. Na naprednoj pretrazi možemo pronaći sve dokumente, bez obzira na godinu izrade, dok na osnovnoj preglednici vidimo samo dokumenta iz tekuće poslovne godine.

Dugme otvori prozor u kome piše kad je zapisn napravljen i ko ga je napravio, odnosno ko ga je i kada promenio poslednji, kao i ID zapisa koji može pomoči tehničkoj podršci.

IZDATI RAČUNI (POSLOVANJE):

Dugme Redovi je namenjen prikazu redova izdatih računa (artikli sa količinama, cenama i vrednostima).

Klikom na dugme će se otvoriti pregled zbirova izdatih računa po izabranom kriterijumu.

Klikom na dugme se izda izdati račun. Izdavanje znači, da će račun dobiti redni broj, napraviće se slika računa, a u dvojnom knjigovodstvu će se formirati predlog knjiženja.

Klikom na dugme Kopiraj dobijamo mogućnost:

- kopiranja u knjižno odobrenje će se izvesti funkcija kopiranja trenutno prikazanog izdatog računa u knjižno odobrenje. Program će predložiti podatke iz izdatog računa (stranka, artikli,...) ali će količine na artiklima imati negativnu vrednost.

- kopiranja u račun, tj. novi račun, identičan (možemo izmeniti podatke ako nam to treba) samo program daje sistemski datum današnji. 

PRIMLJENI RAČUNI (POSLOVANJE):

Klikom na dugme otvoriće se preglednica sa zbirovima primljenih računa po izabranom kriterijumu.

Primljeni račun će pored internog rednog broja dobiti status Odbijen. Funkcija je korisna u slučaju, da ste primljeni račun vće primili a naknadno odbili.

OTVORENE STAVKE (POSLOVANJE):

Dugme IOS je namenjen obradi Ispisa Otvorenih Stavki. Potrebno je uneti datum na koji želimo ispis IOS-e.

 

Dugme Upozorenja je namenjen obradi Upozorenja dužnicima. Potrebno je uneti datum na koji želimo da ispišemo upozorenja.

PREDRAČUNI (POSLOVANJE):

Ovo dugme ima funciju kopiranja podataka iz predračuna u novi predračun, račun, radni nalog ili primljenu porudžbinu. 

DVOJNO KNJIGOVODSTVO (KNJIGOVODSTVO):

Klikom na dugme Bruto bilans otvoriće se preglednica bruto bilansa. Pored ostalog bruto bilan možemo odštampati. Klikom na dugme Ispis... program će napraviti pdf bruto bilansa, koji je manjen štampanju.

Klikom na dugme Knjiženja otvoriće se preglednica sa knjiženjima iz dvojnog knjigovodstva. U toj preglednicu nisu sabrane stavke po nalozima za knjiženje.

Klikom na ovo dugme otvoriće se strana koja je namenjena štampanju dnevnika knjiženja.

Otvoriće se stranica namenjena štampanju kartice konta. Prilikom štampanje potrebno je uneti određene datumske parametre, konta, analitike, stranku...

Klikom na dugme masovne obrade će se prikazati mogućnosti za potvrđivanje, brisanje i za uvoz i izvoz podataka. U aplikaciju možemo uvoziti podatke iz drugih poslovnih aplikacija.

Klikom na dugme će se prikazati spisak za izbor različiti vrsta zbirova. Nakon izbora otvoriće se prozor sa prikazanim podacima koji su isključivo iz modula Dvojno knjigovodstvo.

OBRAČUN PDV (KNJIGOVODSTVO):

Ovo dugme se pojavljuje ako je vrednost ulaznog veća od vrednosti izlaznog PDV-a. Klikom na to dugme će se pravilno popuniti PPPDV prijava i izbrisati poreski kredit koji se pojavio na prvom koraku obračuna.

Ovo dugme se pojavljuje ako je vrednost ulaznog veća od vrednosti izlaznog PDV-a. Klikom na to dugme će se pravilno popuniti PPPDV prijava i povećati poreski kredig koji se pojavio na prvom koraku obračuna.

NALOZI ZA PLAĆANJE (BANKA):

Klikom na to dugme će se otvoriti preglednica arhiviranih naloga za plaćanje. To su nalozi koji su poslati u štampanje ili su izvezeni u neku od datoteka za e-bank. Iz ove preglednice možemo u bilo kom momentu vratiti naloge među neplaćene.

Klikom na ovo dugme označiće se svi nalozi koji se nalaze na preglednici koja je trenutno otvorena.

Klikom na ovo dugme odznačiće se svi nalozi koji se nalaze na preglednici koja je trenutno otvorena.

Ovo dugme omogućava da razdelimo uplatu jednog naloga za plaćanje u dva naloga.

OBRAČUN PLATA (PLATE):

Klikom na dugme će se prikazati spisak za izbor različiti vrsta zbirova. Nakon izbora otvoriće se prozor sa prikazanim podacima koji su isključivo iz modula Plate.

Klikom na dugme Nova plata počinjemo obračun nove plate.

Ovo dugme nam omogućava povratak na prethodni korak obračuna plate.

Ovo dugme nam omogućava prelazak na naredni korak obračuna plate.

 

 

Dugmad u traci sa alatima

Na svakom prozoru programa se u traci sa alatima nalaze sa desne strane:

 

Dugme

Funkcija

ovde uređujemo svoj profil, licence i uređujemo ko su sve korisnici naših podataka (ovo važi za administratore)

Preko ovog dugmeta dolazimo do korespodencije sa korisničkom podrškom, do sistemskih obaveštenja koja smo primili. 

Ovde imate dostup do:

 • Pomoći (tekstualni i video prikaz kako Minimax radi)
 • Pisanja zahteva za pomoć (slanje pitanja i sugestija našoj korisničkoj podršci)

Ovo dugme daje nam opcije za uređenje organizacije, štampe dokumenata, uređenje podataka. 

Ovim dugmetom štampamo stranicu koju vidimo.

Klikom na Izvoz pregleda dobijamo sve podatke u excel tabeli. 
U ovom tekstu