OS- Sitan inventar

Sitan inventar u Minimax-u se unosi kao osnovno sredstvo. 

 

Sitan inventar unosimo preko Primljenog računa, putanjom:  Poslovanje > Primljeni računi i unosimo. 

 

1. Iz padajuće liste izaberemo rashod, koji ima sledeće karakteristike:

  • Konto: OS u pribavljanju (npr. 027)  jer Osnovna sredstva uvek unosimo preko prelaznih konta za OS u pribavljanju (npr. 027).
  • Stopa PDV-a: onaj koji je na računu dobavljača
  • Veza: Osnovno sredstvo

Ako još uvek nismo otvorili odgovarajući rashod, dodajemo ga klikom na ikonu Nov (znak + pored reda rashod), odnosno uredimo postojeći klikom na ikonicu Uredi (olovka).

Nakon izbora rashoda sa takvim podešavanjima, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na znak + dodajemo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava. Obavezno je potrebno označiti amortizacionu grupu za Sitan inventar 100% otpis. Ukoliko amortizaciona grupa ne postoji, potrebno je kreirati. 

3. Prilikom prenosa u upotrebu u ovom slučaju izaberemo 100% otpis.

4. Proverimo osnovicu izabranog rashoda i PDV.

5. Kliknemo na Sačuvaj red.

6. Račun potvrdimo. Šta se dogodi sa tim osnovnim sredstvom? Napravi se nalog za knjiženje, koji sadrži konta određena na amortizacionoj grupi za to osnovno sredstvo.

  • vrednost osnovnog sredstva se sa prelaznog konta prenosi na konto nabavne vrednosti
  • oblikuje se iznos amortizacije i pripadajući konto ispravke vrednosti

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA:

Napravili smo posebnu amortizacionu grupu za sitan inventar (za sve firme otvorene nakon 29.03.2019.) ako ne vidite tu grupu u Šifarik  Amortizacione grupe onda je napravite sa ovakvim karakteristikama:

U ovom tekstu