Prijem na zalihe MP i zalihe materijala (ili VP) u istom računu


 Ako na jednom računu imamo stavke za maloprodaju i stavke za zalihe materijala ili VP zalihe, pogledajte kako se unose podaci.

Poslovanje > Primljeni račun > Nov

 

- popunimo stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj

 

- polje RASHOD je šema knjiženja koju ovako popunjavamo ili koristimo već napravljen rashod za zalihe materijala ili unos u VP:
* konto: 1300
* PDV: opšta ili posebna (šta nam treba)
* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka
* Veza: Zalihe

- popunimo polje POPDV

- sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune
- u polje OSNOVICA upišemo iznos osnovice za prijem u skladište materijala ili VP zalihe, PDV program potom sam izračuna ako ga ima čim kliknemo enter ili TAB

- potom sačuvamo red

 

- unosimo drugu stavku!

 

- polje RASHOD je šema knjiženja koju ovako popunjavamo ili koristimo već napravljen rashod za maloprodaju:
* konto: 1300
* PDV: opšta ili posebna (šta nam treba)
* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka
* Veza: Zalihe 

- popunimo polje POPDV

-popunimo polje analitike

- sada imamo novo polje otvoreno PREUZIMANJE, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune
- u polje OSNOVICA program nudi ostatak iznosa za plaćanje ali možemo i sami da upišemo iznos osnovice za prijem u skladište materijala ili VP zalihe i PDV program potom sam izračuna ako ga ima čim kliknemo enter ili TAB

- potom sačuvamo i ovaj red

 

- Sada su obe stavke unete, i možemo da POTVRDIMO račun

U ovom tekstu