Primljeni računi - poljoprivrednik

NAPOMENA:  Modul Zaliha mora da bude pokrenut!

 

Da bismo ispravno uneli u primljene račune za otkup od poljoprivrednika postupak je sledeći:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1. Unosimo zaglavlje sa podacima računa (stranka, datum iznos za plaćanje dobavljaču, originalni broj)
 

2. Rashod (za unos artikala na zalihe)  mora biti podešen na sledeći način:

- konto 1300

- PDV: 8% PDV nadoknada

- PDV se odbija:
a) štiklirano (podatak će se prikazati u 7.4 polju Obrasca POPDV)
b) nije štiklirano (podatak se neće prikazati u 7.4 polju Obrasca POPDV)

- Veza: zalihe veleprodaje
 

3. polje Pregled obračuna PDV: biramo 7 - NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLjOPRIVREDNIKA
 

4. Kada smo uneli rashod otvara se polje Prijem, kliknemo na plusić sa desne strane i unos u zalihe se radi prema uputstvu u link-u: http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/unos-prijema-od-poljoprivrednika
 

5. Kada smo završili unos primljenog računa od poljoprivrednika, otvorimo nalog za knjiženje- vidimo da nema datuma za PDV.

 

Razlog zbog čega nema datuma za PDV:  svaki rashod sa 8% PDV neće imati datum za PDV (kada imamo pravo da prikažemo PDV od ovog računa, povežemo izvod sa računom i podaci se prikazuju u 7.2, 7.3 i 7.4)

Kad povežemo uplatu na nalogu za knjiženje će se napraviti novi zapis za tabelu 7 sa datumom za PDV.

 

Ali, kako imamo pravo na prikazivanje osnovice i obračunatog PDV u polje 7.2, 7.3 i ako je priznat u polju 7.4 POPDV?

Kada je račun plaćen, onda ga možemo prikazati u navedenim poljima!

Možemo na nekoliko načina da račun prikažemo i u ostalim poljima tabele 7 POPDV.

 

PLAĆEN RAČUN:

1. na izvodu povežemo račun sa plaćanjem - program u ovom slučaju sve sam radi!
2. unesemo izvod ali ne povežemo se tamo nego ručno zatvorimo otvorenu stavku
3. u nalogu za knjiženje primljenog računa od poljoprivrednika imamo dugme Označi kao plaćeno i kliknemo na njega, stavimo datum plaćanja i iznos. 

 

Sa opisanim postupcima automatski dobijamo datum za PDV i prikazuje program osnovicu u 7.2 i PDV u 7.3 a ako je štiklirano u rashodu da se priznaje PDV- onda i u 7.4

 

 

MOGUĆE GREŠKE I NAČIN ISPRAVKE:

-Imam podatak u 7.2 i 7.3 i 7.4 ali nemam u 7.1. 
Uzrok:
Sigurno je ručno unet datum za PDV u nalog za knjiženje. (slika ispod pokazuje šta je pogrešno)
 

Rešenje:

Prvo odete na nalog, obrišete datum!
Drugo, povežete račun sa izvodom - program pravi još jedan red za PDV koji ima datum tako da na računu imate dva reda za PDV:  jedan ima datum, drugi nema.
Ili ručno dodate još jedan podatak za PDV identičan prethodnom ali sa datumom.

Pogledajte sliku ispod. Nalog mora ovako da izgleda:

 


 

U ovom tekstu