Slanje predračuna u CRF i izdatog računa na preostali iznos


Ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje 100%, može da se izvrši registracija profakture i prati izmirenje. Račun se ne registruje u tom slučaju.

 

Ukoliko je definisan avans koji je manji od 100%, registruje se profaktura na iznos avansa, a kasnije se registruje i sama faktura ali na preostali ostali iznos za plaćanje.

Registracija profakture:

Unos profakture radite na klasičan način, kad izdate predračun dobićete mogućnost registracije istog u CRF.

Na početnoj strani predračuna klikom na dugme CRF dobijete listu poslatih predračuna u CRF.

 

Registracija konačnog računa, deo avansa je već registrovan kroz profakturu:

ukoliko je prethodno registrovana profaktura za unesenu stranku program će Vam u dnu stranice izbaciti ikonicu koja pokazuje poruku kad stavite kursor miša na nju.

 

u polje Iznos za slanje u CRF unosite iznos koji je preostao za plaćanje, taj iznos se šalju u CRF pri registraciji fakture.

Kasnije pratite izmirenje u centralnom registru faktura...

U ovom tekstu