Uređenje rashoda/ šeme knjiženja

U primljenim računima koristimo Rashode da bismo definisali na koji konto da se knjiži, ima li PDVa, da li se odbija i postoji li veza sa drugim modulima programa... 

 

Unos novog rashoda

Kliknemo na Nov. (Rashod možemo neposredno u taj šifarnik uneti preko primljenog računa ako kliknemo na + pored polja rashod)

 

Automatski je odabran prvi tab Opšta podešavanja

1. Naziv: Unesemo proizvoljan tekst, na osnovu kojeg lakše možemo da pronađemo rashod na primljenom računu. Na primer: telefon.

2. Konto: unosimo konto na koji će biti vezan novi rashod, koji kasnije kad izaberemo na primljenom računu dobijemo shvaki rashod sa tim kontom.

3. Stopa PDV: izaberemo stopu PDV-a (opšta, snižena i PDV nadoknada (8%), oslobođena- ako je ino dobavljač, neoporeziva- koristi se ako firma nije u sistemu PDV ili ako dobavljač nije u sistemu PDVa) 

Na osnovu izabrane stope će se iz iznosa obračunati osnovica za PDV i iznos PDVa. Izbor utiče na zapis u poreskim evidencijama.

Organizacije koje nisu u sistemu PDV-a, mogu prilikom unosa primljenih računa birati samo rashode koji u polju Stopa PDV-a imaju izabrano Neoporezivo.

4. PDV se odbija: Polje označimo kvačicom, ako želimo da nam se na izabranom rashodu odbija PDV. U slučaju, da unosimo rashod koji nema pravo odbitka PDV-a to polje ostavljamo prazno

npr. Stopa PDVa opšta ali nema štiklirano polje PDV se odbija- za gorivo za koje nemamo pravo odbitka PDVa.

npr. Stopa PDVa neoporezivo, ako je PDV se odbija štiklirano- račun se pojavljuje u polju 008 obračuna i koloni 9 KPR, a ako nije štiklirano- ne pojavljuje se uopšte u obračunu PDVa

5. Veza: Izaberemo odgovarajuću vezu, koja podrobnije određuje ponašanje rashoda na primljenom računu.

Vrsta veze

Uticaj na ponašanje rashoda na primljenom računu

Redovan rashod

Najčešća vrsta rashoda, koja ne zahteva dodatna povezivanja. Koristi se ako je reč o redovnim mesečnim troškovima, najčešće kad se koristi konto 5.

Osnovno sredstvo

Rashod zahteva povezivanje sa osnovnim sredstvom iz registra osnovnih sredstava. Predviđeni prelazni konto u programu za ovu vezu je 0271 - Postrojenja i oprema u pripremi.

*Da bi se na primljenom računu pojavilo dodatno polje za unos osnovnih sredstava potrebno je modul osnovnih sredstava bude pokrenut.

Zaliha 

Rashod zahteva povezivanje sa Prijemom iz modula Zalihe. Ovom vezom se vrednuju svi artikli na prijemu, bez obzira na tip artikla.

U programu koristimo prelazni konto 1300 - Obračun neto fakturne vrednosti robe, za vezu sa zalihama, polje prijem shift# i povežemo se sa unetim prijemom.

*Da bi se na primljenom računu pojavilo dodatno polje za prijema potrebno je modul zaliha bude pokrenut.

 

Zaliha robe u maloprodaji

 

Rashod zahteva povezivanje sa Prijemom iz modula Zalihe. Ovom vezom se vrednoju svi artikli na prijemu, bez obzira na tip artikla.

U programu koristimo prelazni konto 1300 za vezu sa zalihama, polje prijem shift# i povežemo se sa unetim prijemom 

 Zaliha robe- nepovezana        

 maloprodaja

Koristi se rashod 1309 -  Obračun nabavne vrednosti robe.
Kad koristimo ovaj rashod otvaraju nam se polja Analitika- unosimo analitiku MP, otvaraju se polja za unos osnovice, PDVa, prodajne vrednosti a program sam onda obračunava nabavnu vrednost, PDV i RUC.

Uvoz

 

Rashod zahteva vezu sa knjiženjem primljenom računa ino dobavljača. Koristimo ga prilikom knjiženja računa špeditera ili carine. Predlažemo da se na ovakav rashod upiše konto potraživanja za ulazni PDV od uvoza (npr. konto 274). Kada izaberemo ovako označen konto, na primljenim računima će nam se otvoriti dodatno pilje Knjiženje, gde izaberemo račun ino dobavljača, za kojeg želimo da upišemo podatke u evidenciju. Program će na računu, koji unosimo napraviti dva zapisa u KPR. Na jednom zapisu će biti podaci o dobavljaču iz računa, koji unosimo, na drugom će biti podaci o stranki i računu iz knjiženja koje smo izabrali.

 Primljeni račun

Rashod se koristi ako zatvaramo primljeni račun sa drugim računom

Razgraničavanje troškova

 

Rashod koristimo kada imamo primljeni račun sa razgraničenim troškovima, po odabiru ovakvog rashoda u računu moramo definisati na koji vremenski period se razgraničavaju troškovi, treba da dodamo drugi konto razgraničavanja i dobijamo račun proknjižen na onoliko naloga za knjiženje koliko smo rekli da imamo meseci razgraničavanja. 

6. Avans: rashode za ovom oznakom koristimo pri knjiženju primljenih avansnih računa i konačnih računa, koji su vezani za te avansne račune.

7. Interni obračun (Samooporezovan): Kod rashoda, koji označimo da je samooporezovan, program će na upisani iznos računa dodati (obračuanti) PDV. Napraviće se nalog za knjiženje sa stavkama obračunatog i odbitnog PDVa.

8. Rashod se može upotrebljavati: Ovim određujemo da li će se izabrani konto prikazivati na padajućoj listi rashoda na primljenom računu ili ne. Predlažemo, da se ozbače samo oni rashodi koje koristimo, da bi padajuća lista bila kraća i preglednija.

 

 

Odaberemo drugi tab Ostalo

1. Se odnosi na: Roba- Usluga - ovaj podatak se kod nas trenutno ne koristi

2. Konto deljenje: ostavljamo prazno, u Srbiji ovo polje se ne koristi

3. % deljenja: ostavljamo prazno, u Srbiji ovo polje se ne koristi

4. Konto obaveznosti: Ako ovo polje ostavimo prazno, obaveza na primljenom računu će se knjižiti na konto koji je određen u Automatskim kontima. Program će na osnovu države stranke izabrati konto koji odgovara tom dobavljaču.

Ako želimo da se primljeni računi, koji sadrži ovaj rashod, knjiži na drugi konto, odredimo ga na rashodu.

U ovom tekstu