Prenos početnog stanja sa maloprodajne poslovnice u modul Zalihe

Da bi mogli da pokrenemo prenos u novu poslovnu godinu na Zalihama potrebno je da budemo u tekućoj poslovnoj godini ( da u Godišnjim obradama nam tekuća poslovna godina bude 2020):

  • Ukoliko nemamo pokrenut modul Zalihe:

Kroz Poslovanje>Maloprodaja> kliknemo na opciju <Prenos na zalihe>:

Program nas vodi na aktivaciju Zaliha:

Klikom na aktivaciju dobijamo pokretanje obrade Zaliha i program automatski otvara nova skladišta na osnovu maloprodajnih poslovnica:

Klikom na olovčicu podatke za skladište možemo urediti.

Sledeći korak je <Napred>, nakon koga unosimo podešavanja za otvaranje modula Zaliha:

Detaljnije uputstvo o otvaranju modula Zaliha možete pogledati Ovde. Potvrdom aktiviramo početak obrade zaliha.

Na sledećem koraku dobijamo mogućnost definisanja na koje skladište prenosimo početno stanje sa koje poslovnice:

klikom na <Prenesi u početno stanje> izvršava se prenos stanja sa maloprodajne poslovnice u definisano skladište na zalihama. Dobijamo podatak o datumu i vremenu prenosa:

Ukoliko budemo nakon ovog datuma imali promene na maloprodajnoj poslovnici ( knjiženja u 2020-oj) možemo poćetno stanje ažurirati klikom na <Ažuriraj početno stanje>.

Ovim smo aktivirali modul Zaliha i preneli početno stanje maloprodajne poslovnice na Zalihe. Kroz Poslovanje>Zalihe> dobijamo početno stanje na zalihama, :

Potvrdom poćetnog stanja, aktiviraju nam se sve opcije zaliha i možemo da počnemo sa unosom podataka.  Detaljnije o radu sa zalihama u maloprodaji možete pogledati Ovde.


  • Ukoliko imamo pokrenut modul Zalihe

Da bi se pokrenuo prenos početnog stanja iz maloprodajnih poslovnica u modul Zaliha, potrebno je prvo na Zalihama uraditi <Prelaz u novu godinu>:

Potrebno je kroz Šifarnici>Skladišta>Nov otvoriti nova maloprodajna skladišta na koja će se prenos izvršiti. Detaljnije o otvaranju skladišta možete pogledati Ovde.

Potom, kroz Poslovanje>Maloprodaja> kliknemo na opciju <Prenos na zlaihe>:

Dobijamo pregled poslovnica gde trebamo da definišemo na koje maloprodajno skladište će se podaci početnog stanja prebaciti.

Klikom na <Prenesi u početno stanje> , početno stanje maloprodajne poslovnice se prenosi na zalihe. Ukoliko nakon ovog prenosa postoje knjiženja na poslovnici ( knjiženja za 2020-u), podaci se mogu ažurirati klikom na <Ažuriraj početno stanje>.

Nakon ovoga kroz Poslovanje>Zalihe, na već postojeće početno stanje skladišta koji su bili u modulu Zalihe, dodato je poćetno stanje iz maloprodajnih poslovnica.

U ovom tekstu