Izdate narudžbine

Unos izdatih narudžbina je namenjen slanju narudžbina (dobavljačima) i internoj kontroli nad narudžbinama.

Možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.

 

Iz menija izaberemo Poslovanje > Izdate narudžbine.

Kliknemo na Nov. Otvoriće se prozor za unos nove narudžbine. 

Prozor za unos izdate narudžbine je podeljen na dva glavna dela, i to na zaglavlje gde su osnovni podaci narudžbenice (datum, dobavljač, veza) i na redove narudžbenice koje sadrže podatke o svakom artikli, količinama i dr.

 

Unos zaglavlja narudžbenice

1. Broj: Ovaj podatak se automatski upisuje u okviru godine, kako je određeno datumom i ne može se menjati.

2. Datum: Unesemo datum narudžbenice.

3. Rok: Unesemo datum predviđene isporuke, koji će se ispisati na narudžbini.

4. Valuta: Izaberemo valutu.

5. Stranka: izaberemo je iz padajuće liste. Podatke o stranci možemo menjati pomoću dugmeta »Olovka«, ili uneti novu stranku pomoću dugmeta »+«, bez potrebe da zatvaramo prozor za unos narudžbenice.

6. Analitika: Možemo je izabrati iz padajuće liste.

7. Veza: Upišemo proizvoljnu vezu.

8. Tab pregled: Možemo dodati opis ispod i opis iznad koji se ispisuje na štampi izdate naruždbine

9. Primalac/Adresant: Ispisuje se na narudžbenici.

10. Napomene: Namenjena je internoj upotrebi, ne ispisuje se na izdatoj nrudžnenici.


Unos redova narudžbenice

1. Artikal: izaberemo ga iz padajuće liste, tako što unesemo početak opisa artikla (na primer »mat« za "materijal").

U padajućoj listi će se prikazati odgovarajući artikli, izaberemo odgovarajući.

Preko dugmeta Olovka možemo urediti podešavanja za izabrani artikal, preko dugmeta + možemo dodati novi artikal.

Možemo ih dodati i direktno u Šifarnik > Artikli.

2. Iz šifranta se predlaže naziv izabranog artikla, koji možemo menjati (ovaj podatak se ispisuje na izdatoj narudžbenici).

3.Opis - unosimo po potrebi opis artikla

3. Unesemo količinu, jedinicu mere,odgovarajuću cenu i po potrebi % popusta.

4. Klikom na Sačuvaj red se artikal prenosi u red narudžbenice.

5. Ako je narudžbenica sastavljena od više artikala, dodajemo ih redom po opisanom postupku (tačke 1 do 4).

Popravljanje pojedinačnog reda je moguće klikom na olovčicu pored naziva artikla.

Brisanje pojedinačnog reda je moguće klikom na crveni x na redu konkretnog artikla.

 

Po završetku unosa podataka pomoću dugmadi u traci sa alatima možemo:

  • Sačuvati narudžbenicu (dugme Sačuvaj) ili
  • Odustati  sa unosom narudžbine (dugme Otkaži): biće izgubljene sve promene.
  • Potvrditi narudžbenicu (dugme Potvrdi)

Prilikom potvrde narudžbenice na sledećem koraku možete: 

  • otkazati potvrđivanje narudžbenice, 
  • zaključiti pomoću dugmeta Zaključi  
  • otkazati pomoću dugmeta Otkaži
  • kopirati u prijem pomoću dugmeta Kopiraj u prijem (kopiraju se svi podaci u zalihe - prijem od stranke)
  • Odštampati izdatu narudžbinu
  • Poslati putem e-maila

Napomena: Donji datumi su namenjeni nadzoru nad procesom rada, praćenju razlika između planiranog i stvarnog termina isporuke, planiranju zaliha…

1. Potvrđeno: Datum kada je narudžbenica potvrđena (na primer datum potvrđivanja narudžbine od strane dobavljača)

2. Zaključeno: Datum će se popuniti nakon što kliknemo na dugme Zaključi (na primer datum stvarne prijema naručenog)

3. Otkazano: Datum eventualnog otkazivanja narudžbine i pojaviće se ako kliknemo na dugme Otkaži.


Podešavanje štampe same izdate narudžbine možemo uređivati putem koraka Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > Izdata narudžbina

U ovom tekstu