Izdate narudžbine

Unos izdatih narudžbina je namenjen slanju narudžbina (dobavljačima) i internoj kontroli nad narudžbinama.

Možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.

 

Iz menija izaberemo Poslovanje > Izdate narudžbine.

Kliknemo na Nov. Otvoriće se prozor za unos nove narudžbine. 

Prozor za unos izdate narudžbine je podeljen na dva glavna dela, i to na zaglavlje gde su osnovni podaci narudžbenice (datum, dobavljač, veza) i na redove narudžbenice koje sadrže podatke o svakom artikli, količinama i dr.

 

Unos zaglavlja narudžbenice

1. Broj: Ovaj podatak se automatski upisuje u okviru godine, kako je određeno datumom i ne može se menjati.

2. Datum: Unesemo datum narudžbenice.

3. Rok: Unesemo datum predviđene isporuke, koji će se ispisati na narudžbini.

Donji datumi su namenjeni nadzoru nad procesom rada, praćenju razlika između planiranog i stvarnog termina isporuke, planiranju zaliha …

4. Potvrđeno: Datum unesemo po potrebi (na primer datum potvrđivanja narudžbine od strane dobavljača)

5. Izvršeno: Datum unesemo po potrebi (na primer datum stvarne prijema naručenog)

6. Ukidanje: Datum eventualnog otkazivanja narudžbine.

7. Valuta: Izaberemo valutu.

8. Stranka: izaberemo je iz padajuće liste. Podatke o stranci možemo menjati pomoću dugmeta »Olovka«, ili uneti novu stranku pomoću dugmeta »+«, bez potrebe da zatvaramo prozor za unos narudžbenice.

9. Analitika: Možemo je izabrati iz padajuće liste.

10. Veza: Upišemo proizvoljnu vezu.

11. Primalac: Ispisuje se na narudžbenici.

12. Opis u zaglavlju: Tekst se ispisuje na narudžbenici.

13. Opis u podnožju: Tekst se ispisuje na narudžbenici.

14. Napomene: Namenjena je internoj upotrebi, ne ispisuje se na izdatoj nrudžnenici.

 

Unos redova narudžbenice

1. Artikal: izaberemo ga iz padajuće liste, tako što unesemo početak opisa artikla (na primer »kre« za "krevet").

U padajućoj listi će se prikazati odgovarajući artikli, izaberemo odgovarajući.

Preko dugmeta Olovka možemo urediti podešavanja za izabrani artikal, preko dugmeta + možemo dodati novi artikal.

Možemo ih dodati i direktno u Šifarnik > Artikli.

2. Iz šifranta se predlaže naziv izabranog artikla, koji možemo menjati (ovaj podatak se ispisuje na izdatoj narudžbenici).

3. Unesemo količinu i po potrebi popravimo cenu.

4. Klikom na Sačuvaj red se artikal prenosi u red narudžbenice.

5. Ako je narudžbenica sastavljena od više artikala, dodajemo ih redom po opisanom postupku (tačke 1 do 4).

Popravljanje pojedinačnog reda je moguće klikom na naziv artikla u pregledu.

Brisanje pojedinačnog reda je moguće klikom na "Briši".

 

Po završetku unosa podataka pomoću dugmadi u traci sa alatima možemo:

  • Sačuvati narudžbenicu (dugme Sačuvaj) ili
  • Otkazati unos narudžbine (dugme Otkaži): biće izgubljene sve promene.
     

 

Prikaz narudžbina

Na prikazu narudžbina pojavljuju se sledeća dugmad:

  • Nov: Unos nove narudžbine.
  • Uredi: uređivanje narudžbine, unos redova, brisanje…
  • Briši: brisanje cele narudžbine.
  • Kopiraj u prijem: Kopira celu narudžbinu u prijem.
  • Štampaj: Štampa narudžbenica za dobavljača.
U ovom tekstu