Obračun amortizacije

U programu Minimax imamo periodične i konačni obračun amortizacije.


 


Periodični obračun amortizacije

Periodičnih obračuna amortizacije može biti više, mogu biti mesečni, kvartalni, polugodišnji...

Prilikom periodičnog obračuna program računa amortizaciju od krajnjeg datuma prethodnog obračuna do kraja perioda koji smo izabrali.


Na primer, ako je poslednji obračunati period "januar" i izaberemo period "mart", program će računati amortizaciju od 01. februara do 31. marta.

Ako želimo mesečne obračune, moramo napraviti periodični obračuna za svaki period.

Ako je prvi obračun u tekućoj poslovnoj godini, program računa amortizaciju od početka poslovne godine do kraja perioda koji izaberemo.


Na primer, ako za prvi obračun izaberemo "jun", program će obračunati amotrizaciju za period 1. januar do 30. jun.

 

1. Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Periodični obračun amortizacije.
3. Izaberemo Mesec obračuna.

Program predlaže prvi sledeći "neobračunati" mesec.

Klikom na Izvedi periodični obračun amortizacije, program će napraviti nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu i zapisati obračunatu amortizaciju na osnovno sredstvo.

Klikom na Otkaži periodični obračun amotrizacije izbrisaće se njegov nalog za knjiženje i promet na osnovnom sredstvu.
 

Za prelazak u novu godinu, program zahteva da bude urađen konačni obračun amotrizacije.

Ako su napravljeni periodični obračuni za celu poslovnu godinu, konačni obračun će to proveriti i napraviti prazan nalog za knjiženje konačnog obračuna amortizacije.
Nalozi za knjiženje periodičnih obračuna ostaju netaknuti.

 


Konačni obračun amortizacije

Konačna amortizacija se uvek računa od početka do kraja godine - odnosno za dvanaest meseci.

Konačni obračun na osnovim sredstvima "izbriše" sve periodične obračune, ako su obračunati, tako da je konačna amortizacija uvek zapisana u jednom iznosu.

Nalozi za knjiženje periodičnih obračuna ostaju zapisani u knjigovodstvu.

Zato nalog za knjiženje konačnog obračuna "proračuna" moguće promene u toku leta (npr. promena analitika, amortizacione grupe, naknadno trajno isključenje...).
U tom slučaju se može dogoditi da su obračun i nalog za knjiženje različiti.

Ako ne želimo da imamo naloge za knjiženje periodičnih obračuna, moramo ih pre konačnog obračuna amortizacije "ručno" izbrisati, svaki posebno u dvojnom knjigovodstvu.

 

1. Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Konačni obračun amortizacije.

 

Konačni obračun zapisuje obračunatu amortizaciju na osnovno sredstvo i napravi nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu.

Konačni obračun možemo otkazati - izbrisaće se njegov nalog za knjiženje i promet na osnovnom sredstvu.

 


Podešavanja knjiženja amortizacije

Konta knjiženja ispravke vrednosti i amortizacije za svako osnovno sredstvo određuju podešavanja amortizacione grupe, koja je izabrana za to sredstvo (šifarnik Amortizacione grupe).

U ovom tekstu