Kreiranje novog skladišta za vrednosno vođenje maloprodaje

Ako nam je modul zaliha već pokrnut, novo skladište otvaramo kroz korake Šifarnici>Skladišta>Nov unosimo sledeće podatke o skladištu:

  • Naziv skladišta
  • Šifru skladišta od najmanje dve cifre
  • Mesto ukoliko želimo da unesemo
  • Vođenje zaliha: Zalihe maloprodaje se isključivo vode po prodajnoj vrednosti sa PDV-om
  • Vrednosno vođenje: Označavamo ukoliko želimo vrednosno da vodimo maloprodaju
  • Knjiženje zaliha: knjiženje maloprodajnih zaliha je isključivo po prodajnoj vrednosti
  • Konto zaliha
  • Konto RUC
  • Konto PDV-a po opštoj stopi
  • Konto PDV-a po posebnoj stopi

Za otvaranje vrednosne maloprodaje bitno je izabrati vođenje zaliha po prodajnoj ceni i označiti da je u pitanju Vrednosno vođenje.

Otvaranjem ovako podešenog skladišta, automatski se u šifarniku artikala otavaraju novi sistemski artikli po stopama PDV-a, koji se isključivo mogu koristiti kao vrednosno razduženje skladišta.

Takođe, otvaranjem skladišta maloprodaje automatski se otvara cenovnik za otvoreno skladište u šifarniku cenovnika.

U ovom tekstu