Obrazac POA

Nakon pokretanja konačnog obračuna amortizacije, u modulu Osnovnih sredstava imamo pregled amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe. Do pregleda dolazimo kroz Odštampaj>Poreska amortizacija :


Izaberemo godinu za koju želimo da vidimo podatke:

Program će ponuditi za izbor samo godine za koje postoji urađen konačni obračun amortizacije.

Potvrdom, dobijamo pregled utvrđivanja amortizacije, koja se priznaje u poreske svrhe. 


Na osnovu podataka koje dobijamo u ovoj tabeli, popunjava se obrazac POA.  

Redni broj 1 POA  obrasca predstavlja zbir kolone 12 excel tabele.

Redni broj 2 POA obrasca predstavlja pozitivnu razliku kolona 15 i 16 excel tabele.

Pregled i štampa POA obrasca nalaze se na Godišnjim obradama, u delu <Podaci za poresku upravu>:

U ovom tekstu