Štampanje OS

Možemo štampati Karticu osnovnog sredstva, Inventarsku listu, Registar osnovnih sredstava i Excel dokument za poresku amortizaciju.

Idemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Odštampaj 

 

1. Kartica osnovnog sredstva

Kartica osnovnih sredstava

 1. Unosimo datum na koji želimo da vidimo promete na osnovnim sredstvima. 
 2. Označimo polje Ograničenje po amortizacionim grupama ako želimo da pripremimo ispis kartice samo za određene amortizacione grupe. Program prikazuje sve korišćene amortizacione grupe. Označavamo amortizacione grupe za koje želimo da štampamo karticu.
 3. Kliknite na Pripremi štampe.
 4. Program štampa sve kartice osnovnih sredstava na izabrani dan.
  • Ako je označeno polje Ograničenje po amortizacionim grupama, program štampa kartice osnovnih sredstava na uneti datum samo za izabrane amortizacione grupe.
  • Ako želimo da odštampamo karticu samo za pojedinačna osnovna sredstva, izaberite osnovno sredstvo u tabeli osnovnih sredstava i kliknite na Štampanje kartice. 

 

 

2. Inventarska lista

Inventarska lista

 1. U polje Na dan upisujemo datum na koji želimo da pripremimo inventarske liste.
 2. Polje lokacija:
  • Ostavite prazno ako želite da pripremite listu za sve lokacije.
  • Ako želimo da pripremimo liste samo za jednu lokaciju, izaberite željenu lokaciju sa liste.
 3. Označimo polje Štampanje vrednosti ako želimo da program štampa i vrednost osnovnih sredstava. 
  • Na inventarskom listu je prikazana nabavna vrednost, ispravka vrednosti i sadašnja vrednost osnovnog sredstva.
 4. Označimo polje Ograničenje po amortizacionim grupama ako želimo da pripremimo popis inventara samo za određene grupe amortizacije. Program prikazuje sve korišćene amortizacione grupe. Označimo amortizacione grupe za koje želimo da pripremimo inventarsku listu..
 5. Klikomo na Pripremi štampe kako bi program odštampao listu inventara na izabrani dan.

3. Registar osnovnih sredstava

 

Registar osnovnih sredstava

 1. Unesemo datum na koji želimo da pripremimo registar osnovnih sredstava. Ispis će uključiti sve promete uključujući i izabrani datum.
 2. Biramo koja osnovna sredstva treba da budu uključena u izveštaj: 
  • U upotrebi.
  • Nije u upotrebi.
  • Trajno uklonjeno.
 3. Označimo polje Ograničenje po amortizacionim grupama ako želimo da pripremimo registar osnovnih sredstava samo za određene grupe amortizacije. Program prikazuje sve korišćene amortizacione grupe. Označimo amortizacione grupe za koje želimo da štampamo registar.
 4. Klikom na Pripremi štampe program štampa registar osnovnih sredstava sa svim podacima. Na kraju ispisa imate ukupne vrednosti po kontima.

4.  Excel dokument kao pregled amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe.

Izaberemo godinu za koju želimo da vidimo podatke:

Program će ponuditi za izbor samo godine za koje postoji urađen konačni obračun amortizacije.

Potvrdom, dobijamo pregled utvrđivanja amortizacije, koja se priznaje u poreske svrhe. 


Na osnovu podataka koje dobijamo u ovoj tabeli, popunjava se obrazac POA.  

Redni broj 1 POA  obrasca predstavlja zbir kolone 12 excel tabele.

Redni broj 2 POA obrasca predstavlja pozitivnu razliku kolona 15 i 16 excel tabele.

Pregled i štampa POA obrasca nalaze se na Godišnjim obradama, u delu <Podaci za poresku upravu>:

U ovom tekstu