Avansni primljen račun za avans/pretplatu

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (150)

 

Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun... 

Dodavanje rashoda

Iz padajuće liste Izaberemo rashod (sa kontom grupe 15) u zavisnosti od vrste avansa i visine PDV-a.

Ako u listi nemamo odgovarajući rashod, možemo ga dodati klikom na dugme Nov ili prepraviti postojeći konto klikom na dugme Uredi.

 

Rashod obavezno mora imati oznaku da je u pitanju Avans.

Unesemo pregled obračuna PDV-a.

Proverimo Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.

Kliknemo Sačuvaj red.

Kliknemo Potvrdi.

U ovom tekstu