Obračun plate u dva dela: doprinosi na najnižu osnovicu i neto obračun

Prvi deo: Obračun doprinosa na najnižu osnovicu

 

1. Pokrenemo platu Plata > Obračun plata > Nova plata i klinemo odmah na dugme Uredi.

2. Na prvom koraku plate odredimo za koji mesec radimo obračun. 

3. Dopunimo Naziv obračuna dodavanjem naznake da su samo doprinosi (ovaj naziv se kasnije vidi na platnim listama).

4. Obavezno skinemo kvačicu da je konačni obračun (ovako označavamo da nije konačni obračun). 

5. U polju koje se pojavilo po skidanju kvačice konačni obračun upišemo broj časova za taj mesec (to je polje Fond sati za obračun). 

6. Pređemo na naredni korak i kod svakog radnika uđemo, idemo na Uredi ili odmah imamo mogućnost da brišemo redovan rad, TO, regres i u polju Dodaj vrstu isplate odaberemo Obračun doprinosa na najnižu osnovicu za doprinose, unesemo fond sati tog meseca i kliknemo na Potvrdi da sačuvamo red i potom na Sačuvaj da bismo sačuvali obračun za tog radnika.

Kada smo kod svih radnika napravili ovakvu izmenu, pređemo na treći korak obračuna plate i Zaključimo obračun.

Dobijamo nalog za knjiženje, platne liste i pripadajuće obrasce, XML i mogućnost pravljenja naloga za plaćanje. 

 

Drugi deo: Obračun neto zarade

 

1. Pokrenemo platu Plata > Obračun plata > Nova plata i klinemo odmah na dugme Uredi.

2. Izmenimo mesec na isti kao onaj u kome smo radili obračun samo doprinosa.

3. Dopunimo Naziv obračuna dodavanjem naznake da je drugi deo (ovaj naziv se kasnije vidi na platnim listama).

4. Datum isplate: obavezno mora biti datum kasniji od datuma isplate u prvom delu obračuna.

5. Pređemo na naredni korak i tamo su svi radnici sa fondom sati i obračunatim neto zaradama kojima je od osnovice za doprinose oduzet iznos prethodno osnovice iz prethodnog obračuna.

6. Program ne oduzima sam prethodno obračunate doprinose na teret radnika od neto zarade. Tako da kod svakog radnika moramo da uđemo i idemo na Uredi pa unesemo:

  • Dodaj vrstu isplate: Odbitak
  • Broj jedinica: 1
  • Na jedinicu: iznos prethodno obračunatih doprinosa na teret radnika!!!
  • Procenat: ostavimo 100
  • Iznos: prenese se prethodni iznos
  • Opis: izmenimo u npr: Prethodno obračunati doprinosi


Napomena:

Nalog za knjiženje koji formira ovaj obračun je potrebno urediti. Potrebno je umesto knjiženja stava vezanog za odbitak , stornirati za taj iznos konto za neto izradu i troškove neto zarade-osnovna zarada ( da ne bi došlo do dupliranja troškova).

U ovom tekstu