Poreska kategorija anuliranje

Poreska kategorija N - anuliranje - koristi se kada je reč o prometu dobara i usluga za koji se umanjuje naknade, a za koji postoji obaveza obračunavanja PDVa u skladu sa ZPDV. 

Posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade, za koji postoji obaveza obračunavanja PDVa u skladu sa ZPDV, prikazivanje da za taj promet ne postoji obaveza plaćanja vrši se anuliranjem podataka o prometu bez naknade tako što se u delu količina navodi odgovarajuća količina sa predznakom minus.


Da bismo u programu uradili račun sa poreskom kategorijom N potrebno je prvo da otvorimo artikal.
Kod otvaranja artikla u šifarniku potrebno je kod polja Tip artikla odabrati "Anuliranje" i kod polja Stopa PDVa odabrati takođe "Anuliranje".


Račun radimo redovno kroz modul izdatih računa. Popunjavamo zaglavlje računa, zatim unosimo artikle koji su i predmet prometa po samom računu. Kako bismo umanjili vrednost unosimo zatim artikal anuliranje.
Za artikal anuliranje obavezno unosimo količinu u minusu, ne unosi se polje POPDVa ali je potrebno odabrati Šifru osnova.
Moguće šifre osnova su:

PDV-RS-3-DZ                    Umanjenje iznosa za plaćanje zbog primene drugog zakona

PDV-RS-4                            Promet dobara bez naknade, nezavisno od toga da li je predmet oporezivanja PDV

PDV-RS-5                           Promet usluga bez naknade, nezavisno od toga da li je predmet oporezivanja PDV

PDV-RS-6-1-1 (BN)           Prenos imovine ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ZPDV ,bez naknade                    


Najčešće se koristi prilikom: 

  • Otkupa sekundarnih sirovina - anuliranje možemo koristiti da bi smanjili ukupan iznos za plaćanje računa  • Promet bez naknade - Anuliranje možemo koristiti kada imamo fakturu bez naknade i obračunat pdv (poreska kategorija S) a anuliranjem umanjujemo celokupan ili delimičan iznos za plaćanjeU ovom tekstu