Rad u zalihama veleprodaje - objašnjenje kompletnog postupka

Kako da ispravno radite u Minimax-u kada imate artikle (robu/meterijal) od dobavljača i želite da ih stavite na zalihe i kasnije prodate ili napravite proizvod koji prodajete?

Prvo treba da znate da u programu podešavanje rada u zalihama veleprodaje kreće od pravljenja artikla.

Šifarnik > Artikli > Nov

Unosite željeni artikal i veoma je bitno da pravilno odredite TIP artikla jer to utiče na kasnije knjiženje u zalihama i prodaji.
Sa tipom artikla program dobija informaciju
- na koja konta da knjiži u veleprodaji ovaj artikal (možemo da menjamo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na koja konta da knjiži prihod kad je artikal prodat u izdatim računima (možemo da menjamo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na osnovu tipa artikla dokumenta: radni nalozi, VP i MP neke artikle "vide" a neke "ne vide" (npr. radni nalog ne prepoznaje tip artikla roba umesto tipa artikla proizvod iako možemo robi da unesemo sastavnicu, malopordaja ne prepoznaje materijal, prijem od dobavljača ne prepoznaje proizvod...)

 

Sada kad smo ovo rešili, OTVARAMO modul zaliha  onda  UNOSIMO početno stanje i postupak rada je sledeći:

 

1. dobijamo robu i materijal od naših dobavljača, tako da se račun unosi prvo u Poslovanje > Primljeni računi 

Primer kako se od domaćeg dobavljača unosi račun:  Evidentiranje robe, materijala u zalihama preko primljenog računa 
Primećujete konto 1300. To je prelazni konto koji Minimax koristi da bi SVE što treba da ide na zalihe VP uneli preko primljenog računa (odaberemo već napravljeni 1300 rashod, sa stopom PDVa koja nam treba, sa vezom: zalihe u VP i onda dobijamo nov prozor Prijem, gde preko "+" pored polja unosimo KL u veleprodaju)


Napomena: U primljenim računima pored konta 1300 koji je prelazni za VP, 1309 je prelazni konto za MP i 0261 je prelazni konto za osnovna sredstva.


 2. Knjiženje u zalihama

Ovim postupkom ćemo proknjižiti razlike koje nastaju u nabavnoj vrednosti robe ukoliko nismo knjižili hronološki dokumente.

Ukoliko imamo ovakvu situacijiu, neophodno je uraditi knjiženje kako bi se izjednačila i ispravno izračunala nabavna vrednost robe.
Zato preporučujemo da se knjiženje zaliha radi na svaki datum kad je bilo promena (program Vas obavesti ako ste odabrali datum kad nije bilo promena. 

Putanja je: Poslovanje > Zalihe > Knjiženje > Unesite datum > Knjiži...

Zalihe se knjiže prema tipu artikala, a NE prema vrsti skladišta.


3. U zalihama možemo da pravimo i ručno prijem i izdavanja nekoj stranci (kupac, dobavljač) ili u proizvodnju. 

Treba da naglasimo:
- prijem od stranke ukoliko nije povezan sa primljenim računom ĆE biti knjižen.
- izdavanje stranci se knjiži u zalihama iako nije povezano sa izdatim računom, tj. ne mora biti.
Prednost ovih podataka:

- možemo da uradimo prenos iz jednog skladišta u drugo skladište tako što ćemo da kreiramo novi prijem iz skladišta. Pročitajte detaljna uputstva.
- ako smo dobili otpremnicu i robu, unosimo prijem od stranke, a kasnije onda unosimo Primljeni račun: Sada ovaj prijem pronalazimo u primljenom računu u polju Prijem na padajućoj listi. Ne moramo ga unositi još jednom.
- ako smo otpremili artike sa stanja, a kasnije izdajemo račun onda pravimo izdavanje stranci i šaljem otpremnicu koju odatle štampamo sa robom. Kasnije možemo to jedno izdavanje (ili više izdavanja ako tako robu izdajemo tokom jednog perioda za stranku) da preko Masovnih obrada kopiramo u izdat račun direktno sa prenetim podacima. DETALJNO OBJAŠNJENJE IMATE OVDE
- preko izdavanja stranci možemo da zamenimo materijal sa robom ili obrnuto ako je npr došlo do greške ili slično
- izdavanje stranci može služiti i za otpis, rastur, lom, kalo
- proizvodnja gde nam ne treba radni nalog, npr zbirno prikazujemo za mesec šta je sve prodato a šta napravljeno: koristimo izdavanje i prijem ali odaberemo u proizvodnju

 

Skladišta u zalihama samo fizički razdvajaju artikle koji su u njima. Ne morate da imate posebna skladišta za svaku vrstu robe, jer tip artikla ne utiče na skladište.

U svakom skladištu se zasebno uprosečuje nabavna vrednost po  artiklima. 

 

4. izdat račun:

- ovako se unosi izdat račun: Detaljan opis unosa izdatog računa

- RUČNO SMANJIVANJE ZALIHA VP: možemo da napravimo izdat račun (bez dodatnih podešavanja) i kad ga izdamo idemo na dugme Smanjivanje zaliha

- AUTOMATSKO SMANJIVANJE ZALIHA VP: može se IR povezati sa zalihama tako da direktno skida sve prodato sa zaliha čim izdat račun završimo, tj. kliknemo na Izdaj (za ovo je potrebno podešavanje u Podešavanje/Organizacija/Uredi... označimo Smanjivanje zaliha izdatim računom

 

5. radni nalozi

Kod radnog naloga imate nekoliko mogućnosti kako da ga radite:

A1. sa određenim normativom/sastavnicom (fiksno napravljena sastavnica u podešavanju artikla proizvoda i stalno to koristimo)
A2. sa sastavnicom koja se menja (na samom radnom nalog možemo izmeniti, dopuniti, obrisati deo sastavnice i da je svaki put različita)
B. da ne radite kroz radni nalog nego direktno na zalihama VP

C. Prodaja PAKETA
 

A) klasičan način rada sa sastavnicom:
- treba da se koristi artikal označen kao proizvod koji u sebi ima sastavnicu  
- pravimo radni nalog ovako
- stvarna cena se prikaže ako smo u zalihama odradili Knjiženje ili Vrednovanje (zavisi od paketa koji koristimo)
- kad završimo radni nalog idemo na dugme Kopiraj pa iskopirano u prijem i u izdavanje
*
na ovaj način skinuli smo materijal a stavili proizvod na stanje
*bez ovog koraka kao da i nismo pravili radni nalog- nemamo skidanje materijala sa zaliha i nemamo stavljanje proizvoda na zalihe
*knjiženja proizvodnje nisu kompletno automatizovana, obratite pažnju fale knjiženja koja treba da ručno unesete

 

B) kada ne trebamo radni nalog nalog nego samo da zavedemo u zalihama potrošen materijal i dobijen proizvod (koji kasnije prodajemo)
- Poslovanje/Zalihe/Nov/Izdavanje: označimo da je u proizvodnju i sad biramo datum, skladište i samo materijal program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla materijal) kada sačuvamo ovaj dokument program smatra da je materijal utrošen za proizvodnju
- Poslovanje/Zalihe/Nov/Prijem: označimo da je iz proizvodnje i sad biramo datum, skladište i samo proizvod program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla proizvod). Ovako unet proizvod na stanje možemo prodavati iz zaliha. 

 

C) kada prodajemo PAKET, takođe nam ne treba radni nalog.
Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama, ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun.
- napravimo u artiklima proizvod, imenujemo, označimo da je tip: proizvod. Sada napravimo sastavnicu, ovde deo sastavnice može biti i materijal i roba. I na kraju obavezno štikliramo Smanjivanje iz računa po sastavnici
- idemo u Poslovanje/Izdati računi/ unesemo račun i ovaj artikal i kliknemo Izdaj. Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.
 

6. Na koji način prenosimo artikle u maloprodajnu poslovnicu?

 

Poslovanje > Maloprodaja > odaberemo poslovnicu (svejedno je da li je količinska ili vrednosna) > Nov > Kalkulacija > i u polju Vrsta prijema odaberemo Iz veleprodaje (biramo samo iz VP ili da bude sa prodajom)

 http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/mp-kolicinska--prenos-iz-veleprodaje

7. Kako se proizvodnja knjiži u Minimaxu i koje su mogućnosti korisnika za njihovo uređenje pogledajte na linku:

http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/knjizenje-proizvodnje-kroz-zalihe-vp

U ovom tekstu