Štampanje zbirova u knjigovodstvu

Zbirove po kontima, strankama, radnicima i analitikama možemo izvoziti u excel ili da odštampamo.

U oba primera su uračunati samo podaci koje ograničimo poljima na preglednici.

 

Unos konta

  • ako ostavimo polje prazno, dobićemo podatke za sva konta,
  • ako upišemo šifru konta, dobićemo podatke isključivo za taj konto (npr 1340),
  • ako upišemo šifru konta i zvezdicu, dobićemo podatke za analitička konta (na primer 1200* za 1200, 12000, 12001, 12002 …)

 

Razvrstavanje kolona

Klikom na naziv kolone možemo razvrstavati podatke, sa takvim rasporedom će biti izvezena i/ili odštampana tabela.

 

Ograničavanje prikaza podataka "Samo konti sa saldom"

Pregled i ispis možemo dodatno ograničiti sa opcijom "Samo sa saldom", što znači da će biti prikazana samo konta koja imaju konačno stanje manje ili veće od nule.

U ovom tekstu