Obračun poreske amortizacije

Obračun poreske amortizacije po proporcionalnom metodu program radi pokretanjem obračuna  <Konačni obračun amortizacije> iz modula Osnovniih sredstava.

Na <Prometu> osnovnih sredstava koja su nabavljena posle 01.01.2019. vidi se podatak o iznosu poreske amortizacije:

Pokretanjem godišnjih obrada kroz Knjigovodstvo > Godišnje obrade dobijamo podatke o obračunu poreske amortizacije.

Ukoliko treba da radimo amortizaciju i po degresivnom metodu (za sredstva nabavljena pre 01.01.2019.) po amortizacionim grupama, onda je potrebno klikom na <Uredi> da unesemo početni saldo grupe za obrazac AO za grupe od II-V.
Početne vrednosti za grupu I se unose prilikom unosa osnovnog sredstva kroz modul Osnovnih sredstava.
Potrebno je uneti i krajnji saldo za grupe za 2018-u godinu kao bitan podatak zbog prelaska na novi metod obračuna.


Zatvaranjem godine kroz Godišnje obrade na koraku <Izvedi obradu za poresku upravu>

dobijamo podatke poreske amortizacije na obrascima razdvojene po grupama i metodama obračuna.

Prvi obrazac (Obrazac OA) predstavlja pregled poreske amortizacije po starom obračunu po degresivnoj metodi za sredstva nabavljena do 31.12.2018.

Drugi (Obrazac OA-I) i treći obrazac (Obrazac OA / II-V) predstavlja pregled poreske amortizacije osnovnih sredstava po proporcionalnom metodu obračuna amortizacije od I-V grupe. Za I grupu pre 01.01.2019 formirao se obrazac OA-I jer su sredstva iz ove grupe poreski se amortizovala po proporcionalnom metodu.  A sredstva nabavljena od 01.01.2019 amortizuju se po proporcionalnoj metodi.

Četvrti obrazac (Obrazac OA-N) je obrazac gde je odvojena amortizacija nematerijalnih sredstava po proporcionalnom metodu amortizacije. 

Peti obrazac je POA obrazac.

Za ova sredstva je potrebno za grupu poreske amortizacije uneti oznaku N. Detaljnije na Obračun nematerijalnih sredstava

U ovom tekstu