Subvencija po članu 21ž ZPDG i član 45đ Zakona o doprinosima

Kod obračuna zarade za radnike koji su oslobođeni po članu 21ž u programu postoje dva načina obračuna:

  1. Obračun po članu 21ž -bez dodavanja na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

Svi obracunati a neplaćeni doprinosi i porez umanjuju ukupne troškove poslodavca.     2. Obračun po članu 21ž – sa dodavanjem na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

U ovoj opciji oslobođenje doprinosa za PIO na teret radnika i poreza (koji ulaze u Bruto 1 ) pripadaju radniku i povećavaju neto za isplatu. Doprinos za PIO na teret poslodavca umanjuje ukupne troškove poslodavca.


PPP-PD za obe varijante je isti. Prikazuju se samo oni doprinosi i porez koji se plaćaju.


Šifra OL i procenat olakšice zavise od datuma isplate plate i to po tabeli:

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO %

Od 01.01-31.12.2020       šifra 26

70

100

Od 01.01-31.12.2021       šifra 27

65

95

Od 01.01-31.12.2022       šifra 28

60

85


Kroz Šifarnici >Radnici , u podešavanju radnika čekiramo subvenciju po članu 21ž ZPDG i članu 45đ ZD imamo i polja za unos datuma sticanja i prestanka prava na ovu subvenciju:

Od unosa ovih podataka zavisi primena procenta oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za PIO i šifra olakšice u PPP-PD.

Prvi datum je datum sticanja subvencije i utiče na:

- za radnike koji imaju datum sticanja subvencije od 01.01.2022. primenjuje se procenat oslobođenja po godinama isplate zarade umanjen za 3%

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO%

Šifra OL

Od 01.01-31.12.2022

57

82

30

Od 01.01-31.12.2023

47

72

32

Od 01.01-31.12.2024

37

62

34

Od 01.01-31.12.2025

27

52

36


- za radnike koji imaju datum sticanja subvencije do 31.12.2021. primenjuju se puni procenti oslobođenja po godinama isplate zarade

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO%

Šifra OL

Od 01.01-31.12.2022

60

85

28/29

Od 01.01-31.12.2023

50

75

31

Od 01.01-31.12.2024

40

65

33

Od 01.01-31.12.2025

30

55

35Drugi datum je datum prestanka prava na subvenciju i utiče na šifru olakšice u PPP-PD za isplate u 2022-oj godini:

- za radnike koji imaju datum prestanka subvencije 31.12.2022. šifra olakšice za 2022-u godinu je 28

- za radnike koji imaju datum prestanka subvencije 31.12.2025. šifra olakšice za 2022-u godinu je 29


Unos ovih datuma je obavezan.


Napomena:  Ukoliko u šifarniku radnika već postoje radnici sa ovom vrstom subvencije, u polje datum sticanja subvencije će se upisati datum zaposlenja sa podešavanja radnika a u polje datum prestanka prava na ovu subvenciju će se upisati datum 31.12.2025. Ukoliko ovi podaci nisu ispravni, potrebno ih je ručno urediti kroz Šifarnici>Radnici>Uredi

U ovom tekstu