Potvrda plate - novi prozor

Kada u obračunu zarada idemo na dugme Zaključi obračun dobijamo novi prozor koji prikazuje formiranje dokumenata (obručunskih lista, platnih lista, PPPPDa...) i formiranje naloga za knjiženje. 

Novi prozor prikazuje napredak po koracima i ispisuje naziv datoteke koja se trenutno formira. 

U ovom tekstu