Napomene uz FI - tačka 6 AKTIVA

6. AKTIVA (AOP 0059)


Aktiva društva se sastoji od upisanog neuplaćenog kapitala, stalne imovine, obrtne imovine i aktivnih vremenskih razgraničenja.


 6.1   Upisani neuplaćeni kapital  ( AOP 0001 )


Ukupan upisani neuplaćeni kapital društva na kraju TEKUĆA. godine iznosi AOP 0001 RSD.

Ukupan upisani neuplaćeni kapital društva na kraju PRETHODNA .godine iznosi AOP 0001 RSD. 6.2   Stalna imovina (Bez dugoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja) (AOP 0002 - AOP 0028)


Stalna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, bioloških sredstava, dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja.

Ukupna stalna imovina društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0002-AOP 0028 RSD.

Na kraju prošle poslovne godine ukupna stalna imovina društva iznosila je AOP 0002-AOP 0028.


6.2.1 Nematerijalna imovina (AOP 0003)


Ukupna nematerijalna imovina društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0003 RSD.

Nematerijalna imovina društva sastoji se od sledećih komponenti:


AOP/KONTO

Ulaganja u razvoj

AOP 0004

Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke

Duguje 011

Softver i ostala prava

Duguje 012

Goodwill

               AOP 0006

Ostala nematerijalna imovina

Duguje 014

Nematerijalna imovina uzeta u lizing

Duguje 015

Nematerijalna imovina u pripremi

Duguje 016

Avansi za nematerijalnu imovinu

AOP 0008

UKUPNO

06.2.2 Nekretnine , postrojenja i oprema ( AOP 0009)


Ukupne nekretnine, postrojenja i oprema društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila je AOP 0009 RSD.

Nekretnine, postrojenja i oprema društva sastoji se od sledećih komponeneti:AOP/KONTO

Poljoprivredno i ostalo zemljište

Duguje 020

Građevinsko zemljište

Duguje 021

Građevinski objekti

Duguje 022

Postrojenja i oprema

AOP 0011

Investicione nekretnine

AOP 0012

Nekretnine, postrojenja i oprema uzete u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana

Duguje 025

Ostale nekretnine, postrojenja i oprema      

Duguje 026

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

Duguje 027

Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

Duguje 028

Avansni za nekretnine, postrojenja i opremu

Duguje 029

UKUPNO

0


6.2.3 Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (AOP 0018)


AOP/KONTO

Dugoročni finansijski plasmani

Duguje 04

Dugoročna potraživanja

Duguje 05

UKUPNO

0
6.3 Obrtna imovina (Bez kratkoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja) (AOP 0030 – AOP 0058)


Obrtna imovina društva sastoji se od zaliha, stalne imovine koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, potraživanja po osnovu prodaje, ostalih kratkoročnih potraživanja, kratkoročnih finansijskih plasmana, gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

Ukupna obrtna imovina društva na kraju TEKUĆA.godine iznosila je AOP 0030 - AOP 0058 RSD.

Na kraju prošle poslovne godine ukupna obrtna imovina društva iznosila je  AOP 0030 - AOP 0058 RSD.


6.3.1  Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji (AOP 0031 I AOP 0037)


Ukupne zalihe društva u TEKUĆA. godini iznosile su AOP 0031 RSD, a stalna sredstva namenjena prodaji AOP 0037 RSD.

Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji društva sastoje se od sledećih komponenti:AOP/KONTO

Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

AOP 0032

Nedovršena proizvodnja

Duguje 11

Gotovi proizvodi

Duguje 12

Roba

AOP 0034

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Duguje 15

Stalna sredstva namenjena prodaji

AOP 0037

UKUPNO

0
6.3.2 Potraživanja po osnovu prodaje (AOP 0038)AOP/KONTO

Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica

Duguje 200

Kupci u inostranstvu -matična i zavisna pravna lica

Duguje 201

Kupci u zemlji -ostala povezana pravna lica

Duguje 202

Kupci u inostranstvu -ostala povezana pravna lica

Duguje 203

Kupci u zemlji

AOP 0039

Kupci u inostranstvu

AOP 0040

Ostala potraživanja po osnovu prodaje

AOP 0037

UKUPNO

0Knjigovodstvena vrednost potraživanja po osnovu prodaje iskazana je u sledećim valutama u hiljadama RSD:Starosna struktura dospelih potraživanja:

6.3.3 Ostala kratkoročna potraživanja  (AOP 0044)


AOP/KONTO

Potraživanja od izvoznika

Duguje 210

Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun

Duguje 211

Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje

Duguje 212

Ostala potraživanja iz specifičnih poslova

Duguje 218

Potraživanja za kamatu i dividende

Duguje 220

Potraživanja od zaposlenih

Duguje 221

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

AOP 0046

Potraživanja od državnih organa i organizacija

Duguje 222

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

AOP 0047

Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju

Duguje 225

Potraživanja na osnovu naknada šteta

Duguje 226

Ostala kratkoročna potraživanja

Duguje 228

Potraživanja za porez na dodatu vrednost

Duguje 27

UKUPNO

0
6.3.4 Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 0048)


AOP/KONTO

Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica

AOP 0049

Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica

AOP 0050

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

Duguje 232

Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

Duguje 233

Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine

Duguje 234

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine

AOP 0053

Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

Duguje 236

Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju

AOP 0055

Potraživanja na osnou finansijskih derivata

Duguje 238

Ostali kratkoročni finansijski plasmani

Duguje 239

UKUPNO

06.3.5  Gotovina i gotovinski ekvivalenti (AOP 0057)


AOP/KONTO

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti

Duguje 240

Tekući (poslovni) računi

Duguje 241

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

Duguje 242

Blagajna 

Duguje 243

Devizni račun

Duguje 244

Devizni akreditivi

Duguje 245

Devizna blagajna

Duguje 246

Ostala novčana sredstva

Duguje 248

Novčana sredstva čije je korišćenje organičeno ili vrednost umanjena

Duguje 249

UKUPNO

0
6.4  Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 0028 ;AOP 0029; AOP 0058)AOP/KONTO

Unapred plaćeni troškovi

Duguje 280

Potraživanja za nefakturisani prihod

Duguje 281

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

Duguje 282

Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja

Duguje 283

Odložena poreska sredstva

Duguje 288

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Duguje 289

UKUPNO

0Grafikon:

U ovom tekstu