Primljen račun - interni obračun

Unesemo zaglavlje primljenog računa isto kao i kod svakog drugog računa.

Pri unosu primljenog računa za građevinsku uslugu je važno da je u Šifarniku > Stranke dobavljač označen da je u sistemu PDVa.  Ovakav treba da je unos: PDV Obveznik:Pravna osoba ili preduzetnik, koji je poreski obveznik.

Dodavanje rashoda 

1. Na paadajućoj listi izaberemo rashod koji ima sledeća podešavanja:

  • odgovarajući konto za knjiženje troška,
  • odgovarajuću stopu PDV-a (10 ili 20%)
  • veza je redovan rashod i
  • označimo polje Interni obračun.

 

Ako još uvek nemamo odgovarajući rashod, dodajemo ga klikom na ikonicu Nov ili uredimo neki postojeći rashod klikom na ikonicu Uredi

Pri izboru ovakvog rashoda, u polju POPDV biramo odgovarajuću tabelu (8b ili 8g) i polje u njemu, a program će na unetu osnovicu obračunati PDV (u skladu sa stopom PDVa na rashodu).
Izaberemo datum za ulazni i izlazni PDV.
Kliknemo na Sačuvaj red.

Nakon toga Potvrdimo unos primljenog računa.

Nalog za knjiženje sadrži stavove sa obavezom prema dobavljaču, kontom troška i proknjižen PDV na kontu PDV (47 i 27).

U obrascu PPPDV imamo zapise:

  • Polje 103 sa iznosom interno obračunatog izlaznog PDV-a.
  • Polje 008 sa iznosom osnovice koja je jednaka ukupnom iznosu građevinske usluge.
  • Polje 108 sa iznosom interno obračunatog ulaznog PDV-a

 

 

A u POPDV sve zavisi od toga šta smo odabrali, i da li smo štiklirali da imamo pravo na odbitak PDV... u našem primeru prikazuje se u 8b, 3a i 8e tabeli:

 

U ovom tekstu