Primljen račun - interni obračun

Unesemo zaglavlje primljenog računa isto kao i kod svakog drugog računa.

Pri unosu primljenog računa za građevinsku uslugu je važno da je u Šifarniku > Stranke dobavljač označen da je u sistemu PDVa.  Ovakav treba da je unos: PDV Obveznik:Pravna osoba ili preduzetnik, koji je poreski obveznik.

Unos rashoda 

  • Biramo vrstu rashoda redovan rashod
  • unosimo konto
  • Unosimo opštu/sniženu stopu PDV-a
  • Iznos računa
  • Pri izboru ovakvog rashoda, u polju POPDV biramo odgovarajuću tabelu (8b ili 8g) i polje u njemu, a program će na unetu osnovicu obračunati PDV (u skladu sa stopom PDVa na rashodu).
  • Obavezno čekiramo da je u pitanju INTERNI obračun i po potrebi da li imamo pravo na odbitak PDV-a ili ne
  • Izaberemo datum za ulazni i izlazni PDV.


Kliknemo na Sačuvaj.

Nakon toga Potvrdimo unos primljenog računa.

Nalog za knjiženje sadrži stavove sa obavezom prema dobavljaču, kontom troška i proknjižen PDV na kontima u zavisnosti da li imamo pravo na odbitak PDV-a ili nemamo.

U obrascu PPPDV imamo zapise:

  • Polje 103 sa iznosom interno obračunatog izlaznog PDV-a.
  • Polje 008 sa iznosom osnovice koja je jednaka ukupnom iznosu građevinske usluge.
  • Polje 108 sa iznosom interno obračunatog ulaznog PDV-a

 

 

A u POPDV sve zavisi od toga šta smo odabrali, i da li smo štiklirali da imamo pravo na odbitak PDV... u našem primeru prikazuje se u 8b, 3a i 8e tabeli:

 

U ovom tekstu