Slobodna numeracija izdatih računa

Da bismo imali opciju slobodnog numerisanja izdatih računa prvo je potrebno kreirati novu numeraciju.

U meniju Podešavanja organizacije izaberemo Numeracija dokumenata.

1. Kliknemo na dugme Nov.

2. Izaberemo vrstu dokumenta izdati računi

3. Način brojanja ručni unos

4. Upišemo naziv: ime »knjige«, koje se prikazuje u padajućoj listi priliko izbora numeracije na dokumentu.

5. Analitika - izaberemo analitiku po želji

6. Da se predlaže: kvačicom označimo onu vrstu numeracije, koja se najčešće koristi na određenoj vrsti dokumenta.

7. Broj za referencu: koristi se na nalozima za plaćanje i izvodima banke (zatvaranje stavki).  


Sada kada budemo unosili izdat račun u polju numeracija izaberemo ovu slobodnu numeraciju i u polju broj računa upišemo broj računa koji želimo da se prikaže i u programu.


Napomena: jednom odabrana numeracija ne može da se izmeni.

Podrazumeva se da se ovi računi samo knjiže u programu, a da su poslati kupcima iz drugog programa, zato se ovi računi ne mogu štampati. 

U ovom tekstu