Popunjavanje prethodne godine u bilansima nakon promene kontnog plana

Nakon izmene kontnog plana izmenjen je i način popunjavanja bilansa. Program je podatke za kolonu Prethodna godina povlačio iz knjiženja 2020-e. Kako bismo imali ispravne podatke i u koloni Prethodna godina za 2021-u, bilo je potrebno usaglasiti stara i nova konta kao i način popunjavanja AOP-a.

Podaci za prethodnu godinu se formiraju na osnovu definicije AOP-a za tekuću godinu. Program gleda na koji novi konto je preknjižen stari i na osnovu toga povlači podatke u kolonu Prethodna godina bilansa.

Primer: Stari konto 02900- Ispravka vrednosti građevinskih objekata, ima saldo u 2020-oj = 25.000,00

Izmenom kontnog plana konto 02900- Ispravka vrednosti građevinskih objekata je zamenjen kontom 0229

Nakon prelaska na novi kontni plan , na dan 31.12.2021. početno stanje u okviru grupe 022 je 35.000,00:

U Prethodnu godinu bilansa stanja program povuče podatak na osnovu definicije AOP-a za tekuću godinu:

U ovom tekstu