Primljeni računi- poljoprivrednik


Napomena: Poslovanje > Zalihe > ovaj modul mora da bude pokrenut.

 

Da bismo ispravno uneli u primljene račune otkup od poljoprivrednika nakon 01.07.2018. postupak je sledeći:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1. Unosimo zaglavlje sa podacima računa (stranka, datumi, iznos za plaćanje dobavljaču, originalni broj)
 

2.Putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod sa sledećim podešavanjima:

- Vrsta rashoda: Zalihe

- Konto: 1300

- Stopa PDV: PDV nadoknada

- Pregled obračuna PDV: biramo 7 - NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLjOPRIVREDNIKA


 

4. Kada smo uneli rashod otvara se polje Prijem, kliknemo na plusić sa desne strane i unos u zalihe se radi ovako: http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/unos-prijema-od-poljoprivrednika
 

5. Kada smo završili unos primljenog računa od poljoprivrednika, otvorimo nalog za knjiženje- vidimo da nema datuma za PDV.

 

Razlog zbog čega nema datuma za PDV:  svaki rashod sa 8% PDV neće imati datum za PDV (kada imamo pravo da prikažemo PDV od ovog računa, povežemo izvod sa računom i podaci se prikazuju u 7.2, 7.3 i 7.4)

Kad povežemo uplatu na nalogu za knjiženje će se napraviti novi zapis za tabelu 7 sa datumom za PDV.

 

Ali, kako imamo pravo na prikazivanje osnovice i obračunatog PDV u polje 7.2, 7.3 i ako je priznat u polju 7.4 POPDV?

Kada je račun plaćen, onda ga možemo prikazati u navedenim poljima!

Možemo na nekoliko načina da račun prikažemo i u ostalim poljima tabele 7 POPDV ali je bitno kada je račun unet u Minimax, pre ili posle 01.07.

 

PLAĆEN RAČUN:


1.  na izvodu povežemo račun sa plaćanjem - program u ovom slučaju sve sam radi!


2.  unesemo izvod ali ne povežemo se tamo nego ručno zatvorimo otvorenu stavku- potreban korak ručnog zatvaranja otvorene stavke ako to nismo uradili na samom izvodu


3.  u nalogu za knjiženje primljenog računa imamo dugme Označi kao plaćeno i kliknemo na njega, stavimo datum plaćanja i iznos. 

 

Sa opisanim postupcima automatski dobijamo datum za PDV i prikazuje program osnovicu u 7.2 i PDV u 7.3 a ako je štiklirano u rashodu da se priznaje PDV- onda i u 7.4
 


U ovom tekstu