Izdat račun sa nalogom za plaćanje

Sa novom verzijom programa sada imamo mogućnost štampe Izdatog računa sa nalogom za plaćanje.

Prilikom izrade samog izdatog računa (kroz Poslovanje > Izdati računi > Nov) na drugom tabu Pregled u polju štampa odaberemo Izdat račun sa nalogom za plaćanje. 


Izgled štampe možemo korigovati kroz Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > odaberemo Izdat račun sa nalogom za plaćanje i uredimo podešavanja koja su nam potrebna.

Format naloga za prenos isti je kao i nalog koji bi se formirao u Modulu Nalozi za plaćanje.


Nalog za prenos na izdatom računu sadrži sledeće podatke:

 • platilac - podaci o kupcu
 • svrha plaćanja - broj računa 
 • primalac - podaci o organizaciji koja je izdala fakturu
 • šifra plaćanja - 221
 • valuta - RSD
 • iznos - ukupan iznos za plaćanje RSD
 • račun platioca -  tekući račun kupca (iz šifarnika stranaka) 
 • model 
 • poziv na broj (zaduženje) 
 • račun primaoca - tekući račun organizacije koja je izdala fakturu
 • model 
 • poziv na broj (odobrenje) - broj računa
 • datum izvršenja - datum dospeća sa izdatog računa

Izdat račun sa nalogom za plaćanje može se slati putem e-maila.

U ovom tekstu