Štampanje kartice stranke

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Kartica stranke:

Datum od-do: vremenski interval za koji se štampa kartica stranke

 Konto:

  • ako ostavimo polje prazno, dobićemo podatke za sva konta,
  • ako upišemo broj konta, dobićemo podatke isključivo za taj konto (na primer 1200),
  • ako upišemo broj konta i zvezdicu, dobićemo podatke za analitička konta (na primer 1600* za 1600, 16001, 16002…).
     

 Stranka: Ovo polje je obavezno.

 Analitika: izaberemo je ako želimo ispis za određenu analitiku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve analitike.

 Radnik: ako ga izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranog radnika. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve radnike.

Novčana jedinica: ako je izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranu novčanu jedinicu. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve novčane jedinice.

Samo potvrđeni: izaberemo ako želimo da se ispišu samo potvrđeni nalozi za knjiženje, u suprotnom ispisaće se podaci i iz nacrta naloga za knjiženje.


Nakon unosa podataka u polja za pretragu kliknemo na <Odštampaj> i dobijamo štampu kartice stranke na osnovu pretrage:


U ovom tekstu