Inventar zaliha

U meniju izaberemo Poslovanje > Zalihe > Nov.

 

1. Kliknemo na dugme Inventar.

2. Odredimo Vrstu inventara:

- Ustanovljavanje viška i manjka (u ovom slučaju će se obračunati i proknjižiti evidentirani višak i manjak).

- Ustanovljavanje potrošnje (u ovom slučaju će se na osnovu inventarnih podataka umanjiti ili povećati količine u zalihama).

3. Unesemo Datum inventara.

4. Unesemo Opis.

5. Ako smo odabrali ustanovljavanje potrošnje sada imamo i red Analitika... njega ostavimo praznim.

6. Kliknemo na Sačuvaj.

 

Pripreme se podaci za potrebe inventara po skladištima.

1. Izaberemo skladište, koje želimo da obrađujemo.

2. Inventarnu listu možemo odštampati klikom na dugme Odštampaj inventarnu listu:

  • Štampanje sa količinama (na inventarnoj listi se odštampaju količine iz stanja zaliha i stvarne količine na datum inventara).
  • Štampanje bez stvarne količine (na invantarnoj listi se odštampaju količine iz stanja zaliha na datum inventara).
  • Štampanje bez količina (na inventarnoj listi se ne štampaju količine iz stanja zaliha na datum inventara).

3. Ako želimo da unosimo količine iz popisa, kliknemo na Unos stvarnih količina, gde izaberemo stranu iz inventarne liste.

4. Nakon konačnog unosa stvarnih količina određene strane kliknemo na Potvrdi.

5. Ako smo pronašli artikal koji nije odštampan na listi, kliknemo Nov inventarni višak.

  • Izaberemo Artikal, koji je inventarni višak.
  • Unesemo Stvarnu količinu.
  • Unesemo Vrednost.

6. Ako ispravljamo zalihe, nakon formiranja inventara kliknemo na Osveži (popraviće se vrednosti artikala i količine).

7. Kliknemo na dugme Zatvori.

 

NAPOMENA: uvek pre potvrđivanja inventara kliknemo na dugme OSVEŽI

 

Kada su stvarne količine unete, napravimo rezultat inventara.

1. Kliknemo na Rezultat inventara. U pregledu je prikazan rezultat inventara sa viškom i manjkom.

2. Rezultat inventara možemo odštampati klikom na Odštampaj rezultat inventara.

3. Ako smo zadovoljni rezultatom inventara, kliknemo na Potvrdi inventar  (poknjiži višak i manjak u zalihama i dvojnom knjigovodstvu tj. ako smo drugi tip inventara odabrali samo evidentira robno promenu u zalihama)

4. Kliknemo na Zatvori.

U ovom tekstu