Cenovnici

U šifrarnicu cenovnika možemo dodati cenovnike artikala.

Cenovnike delimo na:

 • Prodajni cenovnici (Koriste se prilikom predlaganja prodajnih cena na unosu prometa u programu)
 • Nabavni cenovnici (Koriste se prilikom predlaganja nabavnih cena na unosu prometa u programu)

 

Prvobitna funkcija cenovnika je u korišćenju šifarnika artikala prilagođena (naziv, šifra, JM, cena, popust) u odnosu na stranku, koja ima određenu upotrebu cenovnika.

 

Unos prodajnog cenovnika

Za unos novog prodajnog cenovnika izaberemo meni Šifarnici > Cenovnici > Nov prodajni cenovnik

U prodajni cenovnik unesemo osnovne podatke:

 1. Šifra
 2. U novčanoj jedinici (novčana jedinica cenovnika)
 3. Naziv
 4. Opis

Podatke u cenovnik možemo prepisati:

 • Prepis iz artikala (prepisuju se podaci iz šifarnika artikala)
 • Prepis iz cenovnika (prepisuju se podaci iz izabranog postojećeg cenovnika)

 Redove na cenovnik možemo dodati ručno, ili da uređujemo već dodate redove, gde su potrebni podaci:

 1. Artikal
 2. Naziv artikla
 3. Šifra artikla
 4. Cena
 5. Jedinica mere
 6. Popust
 7. Opis artikla

Popunjavanjem podataka i klikom na dugme Sačuvaj, dodajemo novi red na cenovnik.

Određeni prodajni cenovnik možemo vezati za stranku  Šifarnici > Stranke > Kliknemo na konkretnu stranku > Uredi

 

Unos nabavnog cenovnika

Za unos novog nabavnog cenovnika izaberemo meni Šifarnici > Cenovnici > Nov nabavni cenovnik

U nabavni cenovnik unosimo osnovne podatke:

 1. Šifra
 2. U novčanoj jedinici (novčana jedinica cenovnika)
 3. Naziv
 4. Dobavljač (korišćenje cenovnika je vezano za dobavljača, koji je izabran na tom cenovniku)
 5. Opis

 

Podatke u cenovnik možemo prepisati:

 • Prepis iz artikala (prepisuju se podaci iz šifarnika artikala)
 • Prepis iz cenovnika (prepisuju se podaci iz izabranog postojećeg cenovnika)

 

Redove na cenovnik možemo dodati ručno, ili da uređujemo već dodate redove, gde su potrebni podaci:

 1. Artikal
 2. Naziv artikla
 3. Šifra artikla
 4. Cena
 5. Jedinica mere
 6. Popust
 7. Opis artikla

 

Popunjavanjem podataka i klikom na dugme Sačuvaj, dodajemo novi red na cenovnik.

Podaci iz cenovnika se koriste na unosu prometa, gde se na osnovi podataka iz cenovnika predlaže prodajna odnosno nabavna cena i ostali podaci o artiklu koji se nalaze u cenovniku.

 

U ovom tekstu