Napomene uz FI - tačka 9 POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

9. Poslovni prihodi i rashodi (AOP 1001 I AOP 1013)

Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo ukupne poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD, a ostvarilo ukupno poslovnih rashoda u visini od AOP 1013 RSD.

Društvo je u prethodnoj godini ostvarilo ukupne poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD a ostvarilo ukupno poslovnih rashoda u visini od AOP 1013 RSD.


9.1  Poslovni prihod (AOP 1001)


Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo Poslovne prihode u visini od AOP 1001 RSD.

Poslovni prihodi društva se sastoje od sledećih vrsta prihoda:AOP/KONTO

Prihodi od prodaje robe

AOP 1002

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

AOP 1005

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe                                                                                       

AOP 1008

Promena vrednosti zaliha učinaka

AOP 1009-AOP1010

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija

Duguje 64

Drugi poslovni prihodi                                                                                                                             

Duguje 65

Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine ( osim finansijske)

AOP 1012

UKUPNO

09.2 Poslovni rashodi (AOP 1013)


Društvo je u poslovnoj godini TEKUĆA. ostvarilo Poslovne rashode u visini od AOP1013 RSD.

Poslovni rashodi društva se sastoje od sledećih vrsta rashoda:


AOP/KONTO

Nabavna vrednost prodate robe

AOP 1014

Troškovi materijala,goriva i energije

AOP 1015

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

AOP 1016

Troškovi amortizacije

AOP 1020

Troškovi proizvodnih usluga

AOP 1022

Troškovi rezervisanja

AOP 1023

Nematerijalni troškovi

AOP 1024

Rashodi od usklađivanja vrednsoti imovine (osim finansijske)

AOP 1021

UKUPNO

0
9.2.1 Troškovi materijala, goriva i energije(AOP 1015)


AOP/KONTO

Troškovi materijala za izradu

Duguje 511

Troškovi ostalog materijala (režijskog)

Duguje 512

Troškovi goriva i energije

Duguje 513

Troškovi rezervnih delova

Duguje 514

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

Duguje 515

UKUPNO

0


9.2.2 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 1016)AOP/KONTO

Troškovi zarada i naknada zarada, bruto

AOP 1017

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca

AOP 1018

Troškovi naknada po ugovoru o delu

Duguje 522

Troškovi naknada po autorskim ugovorima

Duguje 523

Troškovi naknada po ugovoru o privremenih i povremenim poslovima

Duguje 524

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

Duguje 525

Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora

Duguje 526

Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

Duguje 528

Ostali lični rashodi i naknade

Duguje 529

UKUPNO

09.2.3 Troškovi amortizacije (AOP 1020)


AOP/KONTO

Troškovi amortizacije nematerijalne imovine

Duguje 5400

Troškovi amortizacije nekretnina

Duguje 5401

Troškovi amortizacije postrojenja i opreme

Duguje 5402

Troškovi amortizacije investicionih nekretnina koje vrednuju po nabavnoj vrednosti

Duguje 5403

Troškovi amortizacije ostalih nekretnina postrojenja i opreme

Duguje 5404

UKUPNO

09.2.4 Troškovi proizvodnih usluga (AOP 1022)


AOP/KONTO

Troškovi usluga na izradi učinaka

Duguje 530

Transportne usluge

Duguje 531

Usluge održavanja

Duguje 532

Zakupnine

Duguje 533

Troškovi sajmova

Duguje 534

Reklama i propaganda

Duguje 535

Troškovi istraživanja

Duguje 536

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju

Duguje 537

Troškovi ostalih usluga

Duguje 539

UKUPNO

09.2.5 Nematerijalni troškovi (AOP 1024)


AOP/KONTO

Troškovi neproizvodnih usluga

Duguje 550

Troškovi reprezentacije

Duguje 551

Troškovi premije osiguranja

Duguje 552

Troškovi platnog prometa

Duguje 553

Troškovi članarina

Duguje 554

Troškovi poreza

Duguje 555

Troškovi doprinosa

Duguje 556

Troškovi donacija

Duguje 557

Ostali nematerijalni troškovi

Duguje 559

UKUPNO

0


Grafički prikaz:

U ovom tekstu