UVOZ Primljen račun od špeditera sa carinskim PDV i zavisnim troškovima

Pre unosa računa špeditera moramo imati proknjižen primljeni račun od dobavljača iz inostranstva, jer je potrebno povezati ova dva računa.

Unesemo zaglavlje računa kao i za sve druge primljene račune.

Stranka - špediter mora imati oznaku da je u sistemu PDVa.

 

Dodavanje rashoda

Ovakav račun uglavnom ima najmanje dva rashoda:

  • PDV od uvezene robe i
  • uslugu špeditera

 

Rashod: PDV od uvezene robe

1. Iz padajuće liste izaberemo rashod, koji ima sledeće osobine:

  • odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope
  • mora obavezno imati vezu Uvoz

Ako nemate odgovarajući rashod, dodajte ga klikom na ikonu Nov ili uredite postojeći klikom na ikonu Uredi.

2. Unesemo u polje POPDV 6.2.1

3. Izaberemo Knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.)

To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača, za primer dole bilo našli bismo račun da unesemo 2017-9 (dakle dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio) 

4. Unesemo Iznos PDV-a: Ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa.
Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.

5. Kliknemo Sačuvaj red

 

Rashod: Usluga špeditera

1. Iz padajuće liste izaberemo rashod za uslugu špeditera.
To ne zahteva posebna podešavanja, izaberite npr. konto 53, opštu stopu PDV-a, Redovan rashod.
Ili ako je to iznos koji povećava nabavnu cenu artikla na zalihama onda je postupak OVAJ

2. Unesmo u koje polje POPDV želimo da se ovaj iznos pojavi.

3. Prepišemo osnovicu i PDV

4. Kliknemo na Sačuvaj red

Kad završimo sa unosom rashoda, potvrdimo račun.

Na nalogu za knjiženje se naprave zapisi za PDV za stranog dobavljača (PDV od uvezene robe) i špeditera (PDV od njegovih usluga)

*NAPOMENA: u donjem delu računa, podatak za PDV obračunat od strane carine imenovan je kao vaša ino stranka i nema datum- i to je u redu, ostavite tako.
Ovakav unos daje nam samo iznos u 6.2.1. u obrascu POPDV.
Tek kada budemo evidentirali da je račun plaćen- podatak se prenosi i u polje plaćenog PDV (6.4)
 

 

PLAĆEN RAČUN 

 

Na dva načina možemo da evidentiramo plaćanje a samim tim i da račun bude unet i u polje 6.4:

- ako je ovaj račun plaćen- možemo da se povežemo sa izvodom i da program automatski evidentira PDV u polju 6.4 na koje imamo pravo tek po plaćanju

- ili, ako ne unosimo izvode u Minimax ili da imamo račun špeditera sa PDV carine, možemo da iskoristimo dugme u nalogu za knjiženje. Klikom na dugme Označi kao plaćeno- unosimo iznos za plaćanje dobavljaču (iznos sa računa a ne iznos osnovice ili PDV) program sam unosi PDV u polje 6.4. Ovaj postupak se ne knjiži, on samo unosi zapis u POPDV a samim tim i u PPPDV. 

 


U ovom tekstu