Numeracija dokumenata

Dokumenta se u programu Minimax numerišu automatski, unutar kalendarske godine za svaku vrstu dokumenata posebno.

Za neke vrste dokumenata (predračune, izdate račune i primljene račune) možemo odrediti odvojeno numerisanje, odnosno više "knjiga" unutar koji će program potom automatski numerisati dokumente.

Primer: na izdatim računima određujemo ovdojeno numerisanje za domaće račune, ino račune, avansne račune i knjižna odobrenja.

U meniju Podešavanja organizacije izaberemo Numeracija dokumenata.

1. Kliknemo na dugme Nov.

2. Izberemo vrstu dokumenta: (izdati računi, primljeni računi, predračuni).

3. Upišemo šifru: može biti sastavljena od najviše pet znakova i/ili brojeva, ono što tu upišemo pojavljivaće se ispred brojeva koje Minimax računu dodeljuje, i prikazuje se u padajućoj listi prilikom izbora numeracije na dokumentu.

4. Upišemo naziv: ime »knjige«, koje se prikazuje u padajućoj listi priliko izbora numeracije na dokumentu.

5. Analitika - izaberemo analitiku po želji

6. Da se predlaže: kvačicom označimo onu vrstu numeracije, koja se najčešće koristi na određenoj vrsti dokumenta.

7. Broj za referencu: koristi se na nalozima za plaćanje i izvodima banje (zatvaranje stavki).    

 

Ako u šifarniku Numeracija dokumenata imamo makar jedan zapis za određenu vrstu dokumenta (IR, PR), prilikom unosa te vrste dokumenta pojaviće se polje Numeracija.

Prilikom unosa dokumenta moramo izabrati vrstu numeracije, standardno će biti izabrana "knjiga" za koju smo odlučili "Da se predlaže".

Dokumenta se  numerišu unutar svake knjige automatski u obliku ŠifraGodina-BrojRačuna (na primer RS2011-01).

Na osnovnom pregledu dokumenata su sva dokumenta, bez obzira na vrstu numeracije.

Pregled možemo ograničiti izborom knjige u polju Numeracija.

 

NAPOMENA: jednom sačuvan račun sa odabranom numeracijom NE MOŽE da se menja!

U ovom tekstu