Razdvajanje PPP-PD po šifri olakšice

Program sada razdvaja PPP PD obrazac prema šiframa olakšice.


Primer je subvencija 21ž koja ima šifru olakšice 28 i 29 u zavisnosti od datuma prestanka važenja subvencije.


U ovom tekstu