Izdati računi - Dnevna rekapitulacija

U izdatim računima sada imamo mogućnost ispisa dnevne rekapitulacije.


Koraci su: Poslovanje > Izdati računi > Alati > Ispisati dnevnu rekapitulaciju


Upišemo datum:


Klikom na opciju odštampaj dobijamo štampu rekapitulacije:


U ovom tekstu