Šifarnik Rashodi i pravljenje novog

Šifarnik rashoda kontroliše knjiženje primljenih računa a rashodi određuju način na koji će se primljeni račun upisati u računovodstvene i poreske evidencije.

Iz menija izaberemo Šifarnici > Rashodi.

 

U šifrantu vrsta rashoda možemo:

  • dodavati nove vrste rashoda,
  • uređivati vrste rashoda,
  • brisati vrste rashoda i
  • pregledati vrste rashoda.

Veliku većinu rashoda koji se pojavljuju na primljenim računima smo mi već pripremili za vas.

 

Unos novog rashoda

 

1. Kliknemo na Nov. (Rashod možemo neposredno u taj šifarnik uneti preko primljenog računa.)

2. Kliknemo Konto, na koji će biti vezan novi rashod, koji izaberemo na primljenom računu.

3. Stopa PDV: izaberemo stopu PDV-a. Na osnovu izabrane stope će se iz iznosa obračunati osnovica za PDV i iznos PDVa.
Izbor utiče na zapis u poreskim evidencijama.

Organizacije koje nisu u sistemu PDV-a, mogu prilikom unosa primljenih računa birati samo rashode koji u polju Stopa PDV-a izmaju izabrano Neoporezivo.

4. PDV se odbija: Polje označimo kvačicom, ako želimo da nam se na izabranom rashodu odbija PDV. U slučaju, da unosimo rashod koji nema pravo odbitka PDV-a to polje ostavljamo prazno.

5. Veza: Izaberemo odgovarajuću vezu, koja podrobnije određuje ponašanje rashoda na primljenom računu.

Vrsta veze

Uticaj na ponašanje rashoda na primljenom računu

Redovan rashod

Najčešća vrsta rashoda, koja ne zahteva dodatna povezivanja.

Osnovno sredstvo

Rashod zahteva povezivanje sa osnovnim sredstvom iz registra osnovnih sredstava.

Zaliha

Rashod zahteva povezivanje sa Prijemom iz modula Zalihe. Ovom vezom se vrednuju svi artikli na prijemu, bez obzira na tip artikla.

Uvoz

 

Rashod zahteva vezu sa knjiženjem primljenom računa ino dobavljača. Koristimo ga prilikom knjiženja računa špeditera ili carine. Predlažemo da se na ovakav rashod upiše konto potraživanja za ulazni PDV od uvoza (npr. konto 274). Kada izaberemo ovako označen konto, na primljenim računima će nam se otvoriti dodatno polje Knjiženje, gde izaberemo račun ino dobavljača, za kojeg želimo da upišemo podatke u evidenciju. Program će na računu, koji unosimo napraviti dva zapisa u KPR. Na jednom zapisu će biti podaci o dobavljaču iz računa, koji unosimo, na drugom će biti podaci o stranki i računu iz knjiženja koje smo izabrali.

6. Avans: rashode sa ovom oznakom koristimo pri knjiženju primljenih avansnih računa i konačnih računa, koji su vezani za te avansne račune.

7. Interni obračun (samooporoezovan): Kod rashoda, koji označimo da je samooporezovan, program će na upisani iznos računa dodati (obračunati) PDV. Napraviće se nalog za knjiženje sa stavkama obračunatog i odbitnog PDVa.

8. Naziv: Unesemo proizvoljan tekst, na osnovu kojeg lakše možemo da pronađemo rashod na primljenom računu. Na primer: telefon.

9. Konto obaveznosti: Ako ovo polje ostavimo prazno, obaveza na primljenom računu će se knjižiti na konto koji je određen u Automatskim kontima. Program će na osnovu države stranke izabrati konto koji odgovara tom dobavljaču.

Ako želimo da se primljeni računi, koji sadrži ovaj rashod, knjiži na drugi konto, odredimo ga na rashodu.

10. Rashod se može upotrebljavati: Ovim određujemo da li će se izabrani konto prikazivati na padajućoj listi rashoda na primljenom računu ili ne. Predlažemo, da se označe samo oni rashodi koje koristimo, da bi padajuća lista bila kraća i preglednija.


U ovom tekstu