Prelaz na novi kontni okvir 2021

Uslov za prelazak na Novi kontni okvir koji važi od 01.01.2021-e je da je tekuća godina u organizaciji 2021-a.

Kroz Šifarnici>Kontni okvir>Prelazak na novi kontni plan 


Dobijamo u levoj koloni stara konta čije važenje prestaje sa 31.12.2020. i u desnoj koloni konta iz novog kontnog okvira koja važe umesto njih od 01.01.2021.Desna kolona je predlog konta iz novog kontnog okvira za zamenu konta iz starog kontnog okvira (leva kolona). Ovaj podatak korisnik može urediti. Korisnik sam definiše sa kog konta (leva kolona) na koji konto (desna kolona) će se knjiženja za 2021. prebaciti.

Ukoliko u redu za neki stari konto ne postoji podatak za novi konto (prazan red):Ovo znači da ovaj konto prestaje da važi od 01.01.2021-e i da nije bilo knjiženja na njemu. 

Ukoliko bi postojala knjiženja na ovom kontu, tada bismo dobili sledeću poruku u koloni < Greška >:U ovom slučaju je potrebno uneti novi konto na koji želimo da se knjiženje prebaci.

Ukoliko bi ovaj konto bio vezan za podešavanje amortizacione grupe , dobili bismo sledeću poruku :U ovom slučaju je potrebno uneti novi konto koji će biti na podešavanju amortizacione grupe (zameniti prethodni).


Ukoliko postoje otvorena analitička konta u starom kontnom okviru, program će automatski za nova konta otvoriti iste analitike i prepisati naziv sa starog konta. Ukoliko je konto vezan za podešavanje amortizacione grupe, automatskog konta i rashoda, automatski prelaskom će se izvršiti zamena u šifarnicima. 

Podešavanja starog konta će biti prepisana na novi konto ( stranka, radnik,analitika).

Da biste zaključili 2021.-vu godinu u programu mora se uraditi prelazak na novi kontni okvir u šifarniku.


Napomena: Rashod koji sada koristimo u primljenom računu za osnovno sredstvo treba da bude iz grupe 027 (program takođe automatski prebacuje rashod 026 na 027).


U ovom tekstu