Avans- izdavanje avansnog računa (čl.10 i ostali)

NAPOMENA: avansno plaćanje od kupca:
- knjiži se na izvodu na konto 43000 u Minimax-u
- pišemo ime kupca

 

Ovaj način rada je za sve avansne račune u programu.
Ukoliko imamo račune koji se izdaju po članu 10 stav 2. bira se samo podatak za POPDV dugi

 

Avansni račun u programu izdajemo u Poslovanje > Izdati računi > Nov 

 

1. unosimo kupca, datume... popunjavamo zaglavlje na klasičan način

2. u Šifarniku > Artikli moramo napraviti artikal koji ima Tip artikla: Avans... slobodno možemo imati artikal imena Avans, jer ga onda možemo koristiti za različite kupce. 

3. u polje Artikal unesemo artikal Avans

4. unesemo u pregled obračuna PDV 3.9, obratiti pažnju da li je u pitanju avans oslobođen obračuna PDV ili ne

5. komada 1

6. cenu pišemo ili bez PDV pa program ga obračuna ili sa PDV-om pa program izbija (svako polje je imenovano)

7. Sačuvamo red, klik na Izdaj


Napomena:

! Da bi se avansni računi mogli razlikovati od drugih računa možemo iskoristiti opciju u Podešavanje > Numeracija pa dodeliti poseban numerički niz za ove račune... http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/numeracija-dokumenata-osnovno

U ovom tekstu