Avans - izdavanje avansnog računa (čl.10 i ostali)

NAPOMENA: avansna uplata od kupca:
- knjiži se na izvodu banke na konto 43000 u Minimax-u ili na konto 4309 ukoliko se primljeni avansi vode u otvorenim stavkama
- pišemo ime kupca

Ovaj način rada je za sve avansne račune u programu.
Ukoliko imamo račune koji se izdaju po članu 10 stav 2. bira se samo podatak za POPDV drugi.

Avansni račun u programu izdajemo kroz: Poslovanje > Izdati računi > Nov 

1. unosimo kupca, datume... popunjavamo zaglavlje na klasičan način

2. u Šifarniku > Artikli moramo napraviti artikal koji ima Tip artikla: Avans... slobodno možemo imati artikal imena Avans, jer ga onda možemo koristiti za različite kupce. 

3. u polje Artikal unesemo artikal Avans

4. unesemo u pregled obračuna PDV 3.9 - obratiti pažnju da li je u pitanju avans oslobođen obračuna PDV ili ne

5. komada 1

6. cenu pišemo ili bez PDV pa program ga obračuna ili sa PDV-om pa program izbija (svako polje je imenovano)

7. Sačuvamo red, klik na Izdaj


NAPOMENA: 

Da bi se avansni računi mogli razlikovati od drugih računa možemo iskoristiti opciju u Podešavanje organizacije > Numeracija dokumenata > pa dodeliti poseban numerički niz za ove račune... http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/numeracija-dokumenata-osnovno

U ovom tekstu