Storniranje elektronskog računa

Ukoliko smo e-račun poslali na SEF i npr. kupac je račun odbio zbog pogrešne cene, e-račun je potrebno stornirati i izdati novi.

Postoje dve opcije da stornirate račun u programu Minimax:

1. Storniranje naloga za knjiženje izdatog računa (ovom opcijom storniramo samo nalog za knjiženje ne dobijamo i storno račun, ukoliko nam je potreban baš storno račun koristimo opciju pod rednim brojem 2.):

  • Pronađemo fakturu koju želimo da storniramo i uđemo na njen nalog za knjiženje.
  • Pomoću opcije kopiraj u storno storniramo nalog za knjiženje željene fakture
  • Uredimo nalog za knjiženje i red za PDV (izmenimo polje za POPDV)
  • Izdamo novu fakturu pod novim brojem i pošaljemo je na SEF.

Ukoliko je e-račun, čiji je nalog za knjiženje storniran, bio vezan za zalihe tj. napravio automatsko izdavanje na zalihama, potrebno je da ovo izdavanje obrišete kako Vam se ne bi dupliralo kada napravite novu fakturu!


2. Napravimo storno račun tako što, na računu, koji želimo da storniramo (izdamo knjižno odobrenje), kliknemo u Kopiraj > u knjižno odobrenje.
Napravi se novi dokument (štampa je knjižno odobrenje) sa istim podacima koje je imao račun, samo što su količina i vrednost sa negativnim predznakom. U polju osnov za račun je automatski upisan broj prethodnog računa - iz kog je urađeno kopiranje i na koji se knjižno odobrenje odnosi.
Potvrdimo knjižno odobrenje klikom na Izdaj. Detaljnije na sledećem uputstvu

Štampu možemo kreirati novu (Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > Nov), koja će imati naziv dokumenta po želji, npr STORNO RAČUN. (vrsta štampe Knjižno odobrenje) 

Takođe možemo otvoriti i novu numeraciju kako storno računi ne bi zauzimali redni broj u numeraciji redovnih faktura. Kada e-račun, koji želimo da storniramo, kopiramo u knjižno odobrenje, odaberemo podešenu numeraciju, preko tab-a Pregled možemo izabrati novootvorenu štampu za Storno račun.  

Potom izdamo novi e-račun pod novim brojem i pošaljemo ga na SEF sa ispravnim podacima.

Napomene: 

1. Napravljeni storno računi će se prikazivati u modulu izdatih računa i zato je preporuka da imaju drugu numeraciju.

2. Takođe storno računi će Vam se prikazivati i u Poštanskom sandučetu (Izalzni dokumenti) i kako njih ne šaljemo na SEF (račun se ručno stornira na SEFu nije moguće poslati storno račun, ukoliko bi ga poslali tamo bi bio kao knjižno odobrenje), potrebno je da ih označimo kao obrađene da nam se ne bi pojavljivale više.

U ovom tekstu