Skladišta

Skladišta možemo koristiti na svim unosima koji su povezani sa zalihama.

Prilikom aktivacije modula zaliha možemo kreirati jedno ili više skladišta. Nakon aktivacije u šifarniku nam se pojavljuje opcija SKLADIŠTA. Ovde možemo naknado uneti potrebna skladišta koja nismo prethodno otvorili.

Ako koristimo samo jedno skladište, polje za izbor skladišta na svim unosima je neaktivno.

U šifarniku skladišta:

  • dodajemo nova skladišta,
  • uređujemo skladišta,
  • brišemo skladišta i
  • pregledamo skladišta.
     

Iz menija izaberemo Šifarnici > Skladišta.
 

Unos skladišta

Kliknemo na Nov.

Unesemo Naziv skladišta

Šifra skladišta je proizvoljan podatak, obavezna je prilikom uvoza artikala iz drugih programa.

Vođenje zaliha - izaberemo način vođenja zaliha. Po prosečnoj nabavnoj vrednosti ( zalihe veleprodaje, materijala, gotovih proizvoda..) ili po prodajnoj vrednosti sa PDV-om (maloprodaja - količinska i vrednosna). Detaljnije o otvaranju skladišta po prodajnoj vrednosti sa PDV-om možete pogledati Ovde.

Unos prodajne cene - ovo podešavanje je vezano za skladišta podešena da se vode po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Ukoliko se označi, na prometima na skladištu postoji mogućnost unosa i pregleda prodajne cene, ali je ona isključivo informativnog karaktera.

Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih skladišta.

 

Uređivanje skladišta

1. Izaberemo skladište, koje želimo da uredimo tako što kliknemo na naziv skladišta.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, naziv...)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.
 

Brisanje skladišta

Ako iz šifarnika izbrišemo skladište, ono neće više biti vidljivo u preglednici skladišta i isto tako ga nećemo moći više birati prilikom unosa novih dokumenata.

Šifarnik skladišta je povezan sa zalihama, tako da je brisanje moguće samo ako skladište nije prethodno povezano sa nekim dokumentom zaliha.

1. Izaberemo skladište, koje želimo da brišemo tako što kliknemo na naziv skladišta.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaista želite da brišete?), tu izaberemo U redu.

U ovom tekstu