Štampanje KEP knjige za skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om

U Poslovanju > Zalihe kliknemo na dugme KEP knjiga

Zatim unosimo skladište za koje želimo da odštampamo Kep knjigu i datume sa koji želimo da odštampamo, po potrebi upisujemo opis.

 

Značenje dugmadi: 

  1. Nazad- izlazimo iz KEP knjige
  2. Priprema podataka - klikom na ovo dugme, program će automatski upisati sve promete koji su vezani za to skladište sa izdatih računa, primljenih računa i izvoda banke
  3. Brisanje podataka godine: - klikom na ovo dugme, briše se kompletan promet koji je zapisan u KEP knjigu, za godinu koja je izbarana na prethodnom koraku
  4. Odštampaj - dobijamo KEP knjigu u PDF formatu za period koji je nastao na osnovu unetih datuma prometa
U ovom tekstu