Prijem na zalihe skladište MP i zalihe materijala (ili VP) u istom računu

Ako na jednom računu imamo stavke za maloprodajno skladište i stavke za zalihe materijala ili veleprodajno skladište, sve možemo uneti kroz isti prijem u okviru modula zaliha.

Koraci su: Poslovanje > Primljeni račun > Nov

 

1 popunimo zaglavlje primljenog računa: stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj

 

2 polje RASHOD je šema knjiženja koju ovako popunjavamo ukoliko kreramo novi rashod ili koristimo već napravljen rashod za zalihe robe i materijala:


* konto: 1300
* PDV: upisujemo PDV stopu koja nam je potrebna
* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka
* Veza: Zaliha (ovo je obavezno i neophodno)

- popunimo polje POPDV

3 sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju. Popunjavmo podatke i za prijem na skladište veleprodaje i na skladište maloprodaje zajedno. Na konkretnom redu u prijemu biramo skladište:

 čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune.


- u polje OSNOVICA prikazaće nam se iznos osnovice za prijem u skladišta, i PDV na osnovu unete stope za PDV u podešavanju rashoda

5 potom sačuvamo red

6 potvrdimo račun

 


U ovom tekstu