Napomene uz FI - tačka 7 PASIVA

7. PASIVA (AOP 0456)

Pasiva društva obuhvata kapital, dugoročna rezervisanja , obaveze i pasivna vremenska ograničenja. 


7.1 Kapital (AOP 0401)


Ukupan kapital društva na kraju TEKUĆA. godine iznosi AOP 0401 RSD. 

Kapital na kraju  PRETHODNA. godine iznosi  AOP 0401 RSD.


Kapital društva sastoji se od sledećih komponenti:AOP/KONTO

Osnovni kapital

Potražuje 30

Upisani a neuplaćeni kapita

AOP 0403

Rezerve

AOP 0405

Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici

Potražuje 33

Neraspoređeni dobitak

AOP 0408

Gubitak

AOP 0412

UKUPNO

07.2 Dugoročna rezervisanja (AOP 0416)


Dugoročna rezervisanja sastoje se od rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, rezervisanja za troškove u garantnom roku i ostalih dugoročnih rezervisanja.

Ukupna dugoročna rezervisanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznosila su AOP 0416 RSD.

Na kraju prošle poslovne godine ukupna rezervisanja društva iznosila su AOP 0416 RSD.7.3 Obaveze (bez pasivnih vremenskih razgraničenja)( AOP 0420 +AOP 0431-AOP 0454)


Obaveze društva obuhvataju dugoročne obaveze, kratkoročne finanasijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.

Ukupne obaveze društva za TEKUĆA. godinu iznose AOP 0420 + AOP 0431 - AOP 0454 RSD.7.3.1 Dugoročne obaveze (AOP 0420)


Ukupne dugoročne obaveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose  AOP 0420 RSD.


Dugoročne obaveze društva sastoje se od sledećih komponenti:


AOP/KONTO

Dugoročne obveze koje se mogu konvertovati u kapital 

AOP 0421

Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima 

Potražuje 411

Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

Potražuje 412

Obveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

AOP 0426

Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

Potražuje 414

Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

Potražuje 415

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

Potražuje 416

Ostale dugoročne obveze

AOP 0427

UKUPNO

0

7.3.1.1 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga (AOP 0424 I AOP 0425)


7.3.2 Kratkoročne finansijske obaveze i kratkoročna rezervisanja (AOP 0433 I AOP 0432)


Ukupna kratkoročna rezervisanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0432 RSD, dok su u prethodnoj poslovnoj godini iznosila AOP 0432 RSD.


Ukupne kratkoročne finansijske obveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0433 + AOP 0453 RSD.

Kratkoročne finansijske obveze društva sastoje se od sledećih komponenti:AOP/KONTOKratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

Potražuje 420

Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

Potražuje 421

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

Potražuje 422

Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

Potražuje 423

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine

Potražuje 424

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine

Potražuje 425

Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

AOP 0439

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

AOP 0453

Obaveze po osnovu finansijskih derivata

AOP 0440

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Potražuje 429

UKUPNO

07.3.3 Obaveze iz poslovanja  (AOP 0442 + AOP 0441)


Ukupne obaveze iz poslovanja društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0442 + AOP 0441 RSD.

Obaveze iz poslovanja društva sastoje se od sledećih komponenti:
AOP/KONTO

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

AOP 0441

Dobavljači - matična i zavisna pravna lica

Potražuje 431

Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu

Potražuje 432

Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji

Potražuje  433

Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu

Potražuje 434

Dobavljači u zemlji

AOP 0445

Dobavljači u inostranstvu

AOP 0446

Ostale obaveze iz poslovanja

Potražuje 439

UKUPNO

07.3.4 Ostale kratkoročne obaveze  (AOP 0449 + AOP 0432)


Ukupne ostale kratkoročne obveze društva na kraju TEKUĆA. godine iznose AOP 0449 + AOP 0432RSD.

Ostale kratkoročne obveze društva sastoje se od sledećih komponenti:AOP/KONTO

Obaveze iz specifičnih poslova

Potražuje 44

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju

Potražuje 450

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

Potražuje 451

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

Potražuje 452

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

Potražuje 453

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju

Potražuje 454

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju

Potražuje 455

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

Potražuje 456

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

Potražuje 460

Obaveze za dividende

Potražuje 461

Obaveze za učešče u dobitku

Potražuje 462

Obaveze prema zaposlenima

Potražuje 463

Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora

Potražuje 464

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

Potražuje 465

Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine

Potražuje 466

Obaveze za kratkoročna rezervisanja

AOP 0432

Obaveze za prikupljena sredstva pomoći

Potražuje 468

Ostale obaveze

Potražuje 469

Obaveze za porez na dodatnu vrednost

Potražuje 47

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

Potražuje 48

UKUPNO

07.4  Pasivna vremenska razgraničenja (AOP 0428, AOP 429, AOP 430 I AOP 0454)AOP/KONTO

Unapred obračunati troškovi

Potražuje 490

Obračunati prihodi budućeg perioda

Potražuje 491

Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja

AOP 0428

Razgraničeni zavisni troškovi nabavke

Potražuje 494

Odloženi prihodi i primljene donacije

Potražuje 495

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

Potražuje 496

Odložene poreske obaveze

Potražuje 498

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Potražuje 499

UKUPNO

0Grafički prikaz :

U ovom tekstu