Upozorenje za datum kraja zaposlenja kod radnika na određeno vreme

Ako imamo radnika sa kojim smo zasnovali radni odnos na određeno vreme i želimo da nas program upozorava na približavanje datuma kraja zaposlenja potrebno je da podešavanja na radniku uredimo na sledeći način.

Preko Šifarnici > Radnici > Nov > Osnovne podatke i podatke o bankovim računima unosimo klasično kao i kod svakog drugog radnika, a na tab-u za Podatke za lična primanja unosimo period na koji je radnik zaposlen na određeno vreme, odnosno unosimo i datum početka i datum kraja zaposlenja:

Zatim, kada unesemo ostale podatke za obračun, prelazimo na sledeći tab Drugi podaci, ovde imamo polje da unesemo:

  1. Vrsta ugovora: - unosimo da li je ugovor na određeno ili na neodređeno. Polje nije obavezno. 
  2. Upozori me do: - unosimo datum do kog će nas program upozoravati na isticanje ugovora. Datum treba da bude bar jedan dan pre datuma kraja zaposlenja (ako stavimo isti datum kao i kraj zaposlenja program nas neće upozoravati!).

 

Program nas upozorava kada uđemo u obračun zarada preko Plate > Obračun zarada i upozorava nas dva meseca pre postavljenog datuma.  

U ovom tekstu