Štampanje otvorenih stavki

Iz menija iazberemo Poslovanje > Otvorene stavke > Štampanje

Štampanje otvorenih stavki možemo ograničiti sledećim poljima:

 

1. Do datuma naloga za knjiženje je obvezan podata, ostali podaci sa datumima su proizvoljni.

2. Izbor možemo dodatno ograničiti datumom dospeća i datumom prometa i datuma računa. Polja nisu obavezna.

3. Ako izaberemo do datuma plaćanja, dobijamo otvoreno stanje na izabrani datum.

4. Za stranku: izaberemo je ako želimo ispis za određenu stranku. Ako je polje prazno, odštampaće se otvorene stavke za sve stranke.

5. Za analitiku: izaberemo je ako želimo ispis za određenu analitiku. Ako je polje prazno, odštampaće se otvorene stavke bez obzira na analitiku.

6. Za konto:

  • ako ostavimo prazno polje, odštampaće se otvorene stavke za sva konta,
  • ako upišemo šifru konta, odštampaće se otvorene stavke isključivo za taj konto (na primer 2020),
  • ako upišemo šifru konta i zvezdicu, odštampaće se otvorene stavke za sva analitička konta tog konta (na primer 2020* za 20200, 20201, 20202…)

 

Opcije prikaza podataka na ispisu

1. Podaci o kontaktu: ako je polje označeno, na ispisu otvorenih stavki će se pored naziva stranke pojaviti i ime i prezime kontakta, njegova e-mail adresa, telefon i faks, ako sve te podatke imamo unete kod stranke u šifarniku stranaka.

 

 

2. Podaci o računima: ako je polje označeno, ispisaće se podaci o otvorenim iznosima po svakom računu, u suprotnom biće prikazani samo ukupni iznosi otvorenih stavki za svaku stranku. Kao otvorene stavke biće prikazana i plaćanje na izabranim kontima a koja nisu povezana sa nekim računom.

3. Podaci o plaćanjima: ako je polje označeno, ispisaće se svako zatvaranje računa (izvod banke, zatvaranje sa drugim računom i knjižna odobrenja.

4. Da li da se štampaju i zatvorene stavke? Opciju izaberemo ako želimo pregled već zatvorenih stavki. One u koloni "Otvoreno" nemaju nikakav podatak.

 

U okviru stranke su zapisi sortirani po kontu i po datumu od starijeg ka novijem u okviru izabranog konta.

U ovom tekstu