Knjižno odobrenje - primljeni računi

Ako imamo samo finansijsko knjižno odobrenje, onda popunjavamo račun ovako:

A) U meniju Poslovanje izaberemo Primljeni računi. Otvoriće se nov prozor u kome podešavamo rad u modulu primljenih računa.

B) Unos zaglavlja računa

(podaci označeni sa  su obavezni)

1. Broj računa: taj podatak moramo uneti samo prilikom unošenja prvog računa (kad imamo posebnu numeraciju- prati taj numerički niz), unesite prvi sledeći broj u odnosu na dosadašnje numerisanje primljenih računa. Sve naredne primljene račune će program automatski numerisati u okviru poslovne godine, po datumu izrade, i njih ne možemo menjati.
Za primljene račune možemo odrediti više knjiga, koje će se odvojeno numerisati. Ako to uradimo u Podešavanjima numerisanja dokumenata, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se dodatno polje za izbor knjige primljenih računa. Npr za knjižno odobrenje je to zgodna opcija: numeracija dokumenta

2. Dobavljač: izaberemo ga iz padajućeg menija (taj podatak se prenosi u stavke obaveze, za potrebe PDV i kao primalac naloga za plaćanje).
Podatke o dobavljaču možemo menjati pomoću ikonice olovka, isto tako možemo uneti i novog dobavljača pomoću ikonice + bez zatvaranja prozora za unos primljenog računa.

3. Datum računa: taj podatak se prikazuje u Knjizi PDV-a.

4. Datum prometa: taj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i prenosi se u stavke obaveze.

5. Datum dospeća: taj podatak se prenosi u stavke obaveze i na nalog za plaćanja.
Ovde možemo uneti broj dana i program će datumu računa dodati određeni broj dana i upisati u polje datum dospeća.

6. Datum prijema: taj podatak određuje poreski period u knjizi PDV-a.

7. Iznos: predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa koji je KNJIŽNO ODOBRENJE, TU JE IZNOS U MINUS! Unesete -xy i program to posle prenese u osnovicu i PDV kad odaberemo rashod... 

8. Valuta: Taj podatak se prenosi u stavke obaveze prema dobavljaču. Predlaže se na osnovu podešavanja određenog dobavljača, gde se određuje valuta.
U slučaju da nije u pitanju domaća valuta, prilikom unosa primljenog računa pojvaiće se polje sa predloženim kursom (srednji kurs NBS) i preračunati iznos u domaćoj valuti na datum izrade računa.

9. Originalni broj: prepišite ga iz opštih podataka primljenog računa (taj podatak se prenosi u opis naloga za knjiženje, u knjiženja i na nalog za plaćanje). Ako želite da imate dodatni opis u opisu naloga za knjiženje, možete ga upisati pored broja dobavljača.

10. Referenca: Prepišite je iz opštih podataka primljenog računa, sastoji se iz modela i poziva na broj (taj podataka se prenosi u knjiženje obaveze i na nalog za plaćanje).

11.  Plaćanje - postoje sledeće opcije:

  • Nalog za plaćanje: automatski će se napraviti nalog za aplaćanje.
    Nema naloga za plaćanje: neće se napraviti nalog za plaćanje.
    Platio radnik: sa spiska izaberite radnika i napraviće se knjiženje obaveze prema tom radniku. Radnike unosite i uređujete u Šifarnici> Radnici.
    Drugim računom: sa spiska izaberite račun kojim je izmirena obaveza (na primer plaćanje računa za troškove koji su plaćeni kreditnom karticom).
    Blagajna: sa spiska izaberemo vrstu odliva blagajne i upišemo datum. Nakon potvrđivanja računa automatski će se napraviti odliv blagajne i istovremeno će se zatvoriti obaveza.

Unos rashoda

Rashodi utiču na knjiženje primljenih računa i određuje kako će se neki primljen račun evidentirati u računovodstvene i poreske evidencije. 

Odaberete rashod a kad je knjižno odobrenje u pitanju program sam prenese osnovicu i PDV sa predznkom minus. 

U ovom tekstu