OS - sitan inventar

Sitan inventar u Minimax-u se unosi kao osnovno sredstvo.

Sitan inventar unosimo preko Primljenog računa, putanjom:  Poslovanje > Primljeni računi > Nov...

1. Putem opcije +Nov rashod odaberemo

  • Vrsta rashoda: Osnovna sredstva

Nakon izbora vrste rashoda, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na znak + dodajemo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava. Obavezno je potrebno označiti amortizacionu grupu za Sitan inventar 100% otpis. Ukoliko amortizaciona grupa ne postoji, potrebno je kreirati. 

3. Prilikom prenosa u upotrebu u ovom slučaju izaberemo 100% otpis.

4. Proverimo osnovicu izabranog rashoda i PDV.

5. Kliknemo na Sačuvaj.

6. Račun potvrdimo. Šta se dogodi sa tim osnovnim sredstvom? Napravi se nalog za knjiženje, koji sadrži konta određena na amortizacionoj grupi za to osnovno sredstvo.

  • vrednost osnovnog sredstva se sa prelaznog konta prenosi na konto nabavne vrednosti
  • oblikuje se iznos amortizacije i pripadajući konto ispravke vrednosti

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA:

Napravili smo posebnu amortizacionu grupu za sitan inventar (za sve firme otvorene nakon 29.03.2019.) ako ne vidite tu grupu u Šifarik  Amortizacione grupe onda je napravite sa ovakvim karakteristikama:

U ovom tekstu