Prilivi i odlivi

Šifarnik priliva i odliva se koristi pri blagajni, prilikom unosa priliva i odliva u blagajničkom dnevniku, biramo ih iz ovog šifranta.

Svaki priliv odnosno odliv ima za sebe vezan konto, na koji se knjiži izabrani događaj.

U šifarniku priliva i odliva možemo:

  • dodavati nove prijeme i izdatke,
  • uređivati prijeme i izdatke,
  • brisati prijeme i izdatke i
  • pregledati prijeme i izdatke.

 

Iz menija izaberemo Šifarnici > Prilivi i odlivi

 

Unos priliva odnosno odliva

1. Kliknemo na Nov.

2. Izaberemo Vrstu – priliv ili odliv.

3. Unesemo Naziv priliva ili odliva.

4. Unesemo Konto za knjiženje.

5. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novog prijema ili izdatka.

 

Uređivanje

1. Izaberemo priliv odn. odliv koji želimo da uredimo, tako što kliknemo na naziv.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, Naziv …)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

Brisanje

Ako iz šifarnika izbrišemo priliv ili odliv , on neće biti više vidljiv u pregledu i nećemo moći da ga biramo prilikom unosa dokumenata blagajne.

1. Izaberemo  priliv odn. odliv koji želimo da izbrišemo, tako što kliknemo na naziv.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaiste želite da izbrišete?), izaberemo POTVRDI.

UPOZORENJE: Šifarnik priliva i odliva je povezan sa blagajnom, tako da je brisanje moguće samo ako izabrani priliv ili odliv nije vezan za neki dokument.

Ako je vezan, program neće dozvoliti brisanje i ispisaće obaveštenje: »Zapis ne možete brisati jer se koristi!«

U ovom tekstu